Organ kontrolujący

Data kontroli

Tematyka kontroli

ZUS Legnica

08.02.2006 - 20.02.2006

Prawidłowość obliczania, odprowadzania składek, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń, opracowywanie wniosków do celów ubezpieczeń społecznych

Starosta Jaworski

26.04.2006

Sprawy kryzysowa, obronne, realizacja zadań Starosty- Szefa Pow. OC w zakresie realizacji zadań obronnych

PSSE w Jaworze

26.04.2006

Kontrola

WKU w Legnicy

10.05.2006

Oględziny środków transportowych w posiadaniu przeznaczonych na cele obronne w ramach efektownych świadczeń rezerwowych

NFOŚiGW

17.05.2006 - 19.05.2006

Kontrola umowy 736/2003/WN1/OW-KW/P

PSSE w Jaworze

11.09.2006

Kontrola kompleksowa wiat przystankowych we wsiach Mysłów, kaczorów, Sady Dolne, Sady Górne, Gorzanowice, Nowe Rochowice, Półwsie

WZK

09.13.2006 - 13.10.2006

Kontrola realizacji dotacji z budżetu państwa

RIO Wrocław

27.11.2006

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Bolków

Wojewoda Dolnośląski

11.04.2007

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

PSSE

27.04.2007

Kontrola kompleksowa

PFRON

 

Kontrola realizacji umowy OSP/000001/01

Wojewoda Dolnośląski

4.06.2008 - 17.06.2008

Prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji zadań z zakresu administracji rządowej

Wojewoda Dolnośląski

6.06.2008

Dotyczy spraw. Rejestru przedpoborowych

Wojewoda Dolnośląski

10.11.2008

Realizacja zadań z ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wojewoda Dolnośląski

10.11.2008

Realizacja zadań z rejestru stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk

Wojewoda Dolnośląski

27.05.2008

Obiekt cmentarza wojennego (Mogiła Gross-Rosen)

Wojewoda Dolnośląski

27.05.2008

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Wojewoda Dolnośląski

9.06.2008 i

08.07.2008 - 10.07.2009

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwalifikacje zawodowe pracowników

WFOŚiGW

11.08.2008

Realizacja zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW "Termomodernizacja obiektów szkolnych przy ul. Bolka"

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

3.04.2009

Archiwum zakładowe

Wojewoda Dolnośląski

6.04.2009

Kontrola problemowa w ramach kontraktu wojewódzkiego "Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w Sadach Dolnych"

Wojewoda Dolnośląski

30.09.2009

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

Urząd Marszałkowski

19.11.2009

Kontrola w ramach projektu "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świny w ramach zadania Mała odnowa wsi

Wojewoda Dolnośląski

30.11.2009 - 04.12.2009

Kontrola realizacja zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa

Wojewoda Dolnośląski

15.02.2010 - 19.02.2010

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Najwyższa Izba Kontroli

8.06.2010

Pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych

WFOŚiGW

28.09.2010

Kontrola realizacji budowy kanalizacji przy ul. Kraszewskiego

Urząd Marszałkowski

8.10.2010

Kontrola w ramach działania PROW 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój" tytuł operacji: "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchosławice"

ZUS Legnica

14.10.2010

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i wysyłania składek i wpłat oraz zgłaszania do ubezpieczenia społecznego

Ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

Prawidłowość wystawiania zaświadczeń do celów ubezpieczenia społecznego

RIO Wrocław

21.10.2010

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy

Archiwum Państwowe

30.12.2010

Kontrola USC

Urząd Marszałkowski

22.03.2011

Wizytacja w miejscu w ramach projektu pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mysłów"

PSSE Jawor

29.04.2011

Kontrola sanitarna wiat przystankowych na terenie Gminy Bolków.

PSSE Jawor

29.04.2011

Kontrola sanitarna ogródka jordanowskiego przy ul. Wysokogórskiej.

WFOŚiGW

29.06.2011

Kontrola realizacji przebudowy oczyszczalni ścieków w Wolbromku

PINB w Jaworze

29.09.2011

Kontrola budynku z zakresie przestrzegania przepisów ust. Prawo budowlane.

Urząd Marszałkowski

28.11.2011

Wizytacja w miejsco w ramach PROW 2007-2013; operacja pn: "Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wolbromku"

Wojewoda Dolnośląski

15.03.2012 - 22.03.2012

Kontrola problemowa wykorzystanie środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd Marszałkowski

16.04.2012 - 18.04.2012

Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących produkt kulturowy Bolkowa i regionu dolnośląskiego Bolków Rycerska Gmina

Archiwum Państwowe w Legnicy

19.04.2012

Kontrola archiwum zakładowego UM w Bolkowie

PSSE Jawor

27.04.2012

Kontrola sanitarna ogródka jordanowskiego

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

11.09.2012

Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego. Audyt operacji dot. projektu pn ; "Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek".

Urząd Marszałkowski

29.10.2012

Kontrola projektu: "Remont i modernizacja dolnej części świetlicy w miejscowości Stare Rochowice"

Urząd Marszałkowski

19.11.2013

Kontrola projektu POKL 9.1.2 02-223/10

PPIS w Jaworze

12.03.2013

Kontrola sanitarna wiat przystankowych na terenie gminy Bolków

PPIS w Jaworze

17.06.2013

Kontrola sanitarna Ogródka Jordanowskiego

Urząd Marszałkowski

11.07.2013

Wizytacja projektu "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady Górne"

Urząd Marszałkowski

18.07.2013

Wizytacja zadania pn.: "Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Płonina i Sady Górne" w ramach PROW 2007-2013

Urząd Marszałkowski

30.09.2013

Wizytacja projektu "Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączani w miejscowości Świny"

WFOŚiGW we Wrocławiu

18.12.2013 - 19.12.2013

Kontrola zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków funduszu pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kościuszki i Żeromskiego"

WIOŚ we Wrocławiu

05.03.2014-
14.03.2014

-realizacja przez gminę zadań dot. zamykania składowiska odpadów zgodnie z WPGO 2014

- ocena wymogów ochrony środowiska w zakresie gospo. odpadami

RIO Wrocław 28.03.2014 - 23.06.2014

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Bolków

Załącznik-Nr 1.pdf

Załącznik-Nr2.pdf
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 15.04.2014 Kontrola archiwum zakładowego
Wojewoda Dolnośląski 22.07.2014-
24.07.2014
Prawidłowość wykorzystywania środków z rezerwy celowej budżeyu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
WIOŚ we Wrocławiu 25.09.2014-
02.10.2014
zgodnie z upoważnieniem
DUW Wrocław 16.10.2014-
20.10.2014
kontrola problemowa
- ewidencja ludności i dowody osobiste
- rejestracja i kwalifikacja wojskowa
-USC
UMWD 28.10.2014

Wizytacja projektu: Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mysłów w ramach PROW 207-2013
Kontrola projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczoró w ramach PROW 2007-2013
Wizytacja w ramach PROW operacji "Spięcie sieci wodociągowej w miejscowości Sady Dolne w siecią wodociągową w mieście Bolków

DUW Wrocław 21.01.2015-
27.01.2015
Wykorzystanie przez gminę środków FP na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
UMWD 12.03.2015 Wizytacja projektu w ramach PROW 2007-2013 pn: "Rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez stworzenie nowego miejsca dla odpoczynku - zagospodarowanie boiska sportowego w m. Mysłów
PSSE Jawor   Kontrola sanitarna wiat przystankowych
PIP Wrocław 21.05.2015-
22.05.2015
Wybrane zagadnienie z BHP oraz ZUS IWA 2014
Archiwum Państwowe Wrocław 18.06.2015 Archiwum zakładowe
Wojewoda Dolnośląski 22.06.2015 Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych
Wojewoda Dolnośląski 06.07.2015-
09.07.2015
Kontrola problemowa z zakresu przyjmopwania, rozpatrywania i załatwainia skarg i wniosków
ZUS 03.12.2015 Prawidłowość i rzetelność obliczania skłądek na ubezpieczenia społeczne, zgłoszenie do ubezp. społ. zdrowotnych, ustalania uprawnień, rozliczanie świadzceń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, zgłoszenie danych do celów ubezpieczeń społecznych
PSSE Jawor 15.03.2016 Kontrola sanitarna wiat przystankowych
UMWD 28.04.2016 Kontrola trwałości projektu RPDS.04.02.00-02-016/09
PSSE Jawor 05.05.2016 Kontrola kompleksowa, ocena stanu sanitarnego ustępu publicznego
PSSE Jawor 18.05.2016 Kontrola kompleksowa , ocena stanu sanitarnego obiektu
Archiwum Państwowe 02.06.2016 USC
KBW w Legnicy 17.11.2016 Kontrola rejestru wyborców
PIP Wałbrzych 24.11.2016 Kontrola wybranych zagadnień dot. prawnej ochrony pracy. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dot. umów terminowych
Archiwum Państwowe 24.03.2017 Archiwum zakładowe
PSSE Jawor 03.07.2017 Kontrola sanitarna toalety publicznej przy ul. Świerczewskiego
PIP Wałbrzych 10.10.2017-
25.10.2017
Kontrola wybranych zagadnień dot. prawnej ochrony pracy w tym znowelizowanych przepisów dot. umów terminowych.