Burmistrzem Bolkowa jest inż. Grzegorz Kucab


Do zadań i kompetencji Burmistrza należy wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa, w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • powoływanie i odwoływanie swojego zastępcy,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady oraz określanie sposobu ich wykonania,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Burmistrza w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników do wydawania takich decyzji w swoim imieniu,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza objętych zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • inicjowanie i podejmowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 • nadzorowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości.