Bolków, dnia 21 lipca 2022 r.

GN.4120.3.2022

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z gminnej ewidencji zabytków

 

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), zgodnie z § 18 b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, zawiadamiam o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków gminy Bolków kart adresowych zabytków, stanowiących załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Bolkowa

(-) Grzegorz Kucab