Bolków, dnia 12 stycznia 2022 r.

 

Burmistrz Bolkowa

informuje

 

o możliwości składania do dnia 31 marca 2022 r. wniosków o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wysokość środków zaplanowanych na dotacje w budżecie Gminy Bolków na 2022 r. wynosi 30.000 zł.

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.