Zarządzenie Nr 217/21
Burmistrza Bolkowa

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany  budżetu  na 2021 r.

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) art. 30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVI/169/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2021 r. Burmistrz Bolkowa zarządza:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, dokonuje się przeniesienia planów wydatków miedzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem                                                                                              57 178 146,26 zł

z tego :

- dochody bieżące                                                                                             54 341 003,50 zł

- dochody majątkowe                                                                                          2 837 142,76 zł

2) Wydatki ogółem                                                                                                 59 463 703,54 zł

z tego:        

- wydatki bieżące                                                                                              53 814 768,97 zł

- wydatki majątkowe                                                                                           5 648 934,57 zł

§ 3. Wykonanie  Zarządzenia powierza się  Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.