Od 1 stycznia 2022 roku zarządzenia Burmistrza Bolkowa publikowane są w Bazie Aktów Własnych pod adresem:

Baza Aktów Właśnych - Zbiór Zarządzeń Burmistrza (prawomiejscowe.pl)

 

 

Typ aktu Numer aktu Data aktu Data wejścia w życie Status Tytuł Link do aktu
Zarządzenie 9/2022 13.01.2022 13.01.2022 Obowiązujący w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bolków uprawnień w zakresie zaciągania w 2022 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022 rok. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/804076/Document
Zarządzenie 8/2022 13.01.2022 13.01.2022 Obowiązujący w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bolków uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2022 rok. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/804075/Document
Zarządzenie 7/2022 13.01.2022 13.01.2022 Obowiązujący w sprawie zmiany uchwały nr 258/02 Zarządu Miejskiego w Bolkowie z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie ustalenia bazowych stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych

oraz zwolnień z opłat czynszu.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/803554/Document
Zarządzenie 6/2022 12.01.2022 12.01.2022 Obowiązujący w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/800259/Document
Zarządzenie 5/2022 10.01.2022 10.01.2022 Obowiązujący w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych

w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/799293/Document
Zarządzenie 4/2022 04.01.2022 04.01.2022 Obowiązujący w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań do ustalenia prawa do dodatku osłonowego. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/799350/Document
Zarządzenie 3/2022 03.01.2022 03.01.2022 Obowiązujący w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/797836/Document
Zarządzenie 2/2022 03.01.2022 03.01.2022 Obowiązujący w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/797358/Document
Zarządzenie 1/2022 03.01.2022 03.01.2022 Obowiązujący w sprawie w ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania komisji konkursowej. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/797330/Document