WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun lub kurator.
 

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:

- która nie ukończyła 12. roku życia,

od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy),

- od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

 

Uwaga: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością powiadamia organ gminy będącej siedzibą władz powiatu lub organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa wnioskodawca, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

2. Do złożenia wniosku należy dołączyć jedną kolorową fotografię, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Dopuszcza się fotografię:

– w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
– w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

– przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami – dot. osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie w/w wymogów i dziecka do lat 5.

 

3. Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,

4. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu),

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dzieci do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do organu dowolnej gminy.

Do wniosku złożonego w postaci elektronicznej należy załączyć:

1. plik z aktualnym kolorowym zdjęciem o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającej wymogi, o których mowa powyżej,

2.  orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem – powinny być odwzorowane cyfrowo, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. (oryginały tych dokumentów przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego).

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Bolkowie na stanowisku ds. obywatelskich i oświaty w pokoju nr. 10  w godz. 7.00 – 15.00.

OPŁATY:

Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.