Wywieszono w terminie: 22.11.2021 r. – 6.12.2021 r.

GOŚ.6220.05.2021

Bolków, 19 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Bolkowa,zawiadamia Strony

  • o wydaniu, na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: ANWIM S.A., ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Edytę Reczka, reprezentującego firmę E+E Kołłątaj Reczka Pracownia Projektowa siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 42/16, 70-475 Szczecin,przez Burmistrza Bolkowa decyzji z dnia 19 listopada 2021 r., znak: GOŚ.6220.05.2021 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn.: ”Instalacje do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych dla planowanej rozbudowy stacji paliw TIR Automat Anwim S.A. w miejscowości Sady Dolne 59-420 na działce nr 38/1 obręb 0009 Sady Dolne gmina Bolków”.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie – Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 1, biuro nr 2, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (75 74 13 213 wew. 104). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@bolkow.pl. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Burmistrz Bolkowa

 (-) Grzegorz Kucab