Zarządzenie Nr 169/2021
Burmistrza Bolkowa

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25.04.2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości zmienionej uchwałą nr IX/45/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku, uchwałą nr XXVI/134/04 z dnia 29 października 2004 roku, uchwałą nr XXXV/181/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku, uchwałą nr XIII/85/07 z dnia 26 października 2007 roku, uchwałą nr XVIII/127/08 z dnia 28 marca 2008 roku, uchwałą nr XXXI/206/09 z dnia 27 marca 2009 roku, uchwałą nr XLV/320/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, uchwałą nr V/23/11 z dnia 28 lutego 2011 roku, uchwałą nr IX/63/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku i uchwałą nr XXXVIII/253/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku, Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolków stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 147/2004 Burmistrza Bolkowa z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.