Zarządzenie Nr 168/2021
Burmistrza Bolkowa

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie nieruchomości zawarte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.