Zarządzenie Nr 130/2021
Burmistrza Bolkowa

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr 48/2021 Burmistrza Bolkowa z dnia 11 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, w § 4 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

 "9. Zamawiający może zastrzec w zapytaniu ofertowym/ zaproszeniu do składania ofert możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wyboru żadnej z ofert. Postępowanie kończy sporządzona odpowiednia notatka w protokole z postępowania.

10. W przypadku zapytania ofertowego informację o unieważnieniu postępowania należy umieścić na platformie zakupowej Urzędu Miejskiego w Bolkowie.„

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bolków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.