Zarządzenie Nr 113/2021
Burmistrza Bolkowa

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w Bolkowie"

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.:"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w Bolkowie", w składzie:

1) Radosław Łukasiński - Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Kochowska - Członek Komisji - Zastępca Przewodniczącego,

3) Żaneta Wilińska-Dziedzic - Członek Komisji,

4) Aleksandra Król-Otoka - Członek Komisji.

§ 2. Komisja będzie działać zgodnie z § 9 Załącznika do Zarządzenia nr 49/2021 Burmistrza Bolkowa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest większa od kwoty 130 000 złotych netto.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.