Zarządzenie Nr 129/2021
Burmistrza Bolkowa

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 9g ust. 2, w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  z  2020 r.  poz. 2200) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie  ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Promocji Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.