Podstawa prawna

Art. 7 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek na formularzu zamieszczonym poniżej - wniosek nie podlega opłatom.
  •  w przypadku ustalenia pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zwolnione są od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Po złożeniu wniosku właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty w terminie14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty.

W tytule opłaty należy wpisać: „opłata jednorazowa za przekształcenie”, numer Księgi Wieczystej lokalowej oraz adres przekształcanej nieruchomości.


Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.


Zaświadczenie o całkowitej spłacie

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku do Sądu Rejonowego o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę