Wywieszono w terminie:    14 .06.2021 r. – 28.06.2021 r.

                                                                                              Bolków, 14 czerwca 2021 r.

GOŚ.6220.04.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BOLKOWA

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021 r., poz . 247 ze zm.) Burmistrz Bolkowa

zawiadamia Strony

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, działającej przez Pełnomocnika firmę PPHU „Eko-Karat” z siedzibą przy ul. Wolności 8, 58-500 Jelenia Góra, z dnia 2 czerwca 2021 r. (data wpływu: 7 czerwca 2021 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie magistralnej sieci wodociągowej w związku z opracowywaniem projektu pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków”;

  1. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  2. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Bolkowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

Z uwagi na fakt, że uprawnionych do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu  administracyjnym jest więcej niż 10 stron, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zostaje podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz Urzędu Gminy Marciszów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Bolkowie, a także w miejscowościach Wierzchosławice, Pastewnik i Domanów.
 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie, ul. Rynek 1, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 15:00 lub drogą elektroniczną na adres: um@bolkow.pl.

 

 

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza Bolkowa

 

(-) Krzysztof Andrzejewski