Zarządzenie Nr 82/2021
Burmistrza Bolkowa

z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w drodze ustnego przetargu ograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bolkowie, stanowiącej działkę nr 272/1, obręb 1, o powierzchni 0,0434 ha, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bolkow.pl   i w Biuletynie Informacji Publicznej umbolkow.bip.net.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie, ul. Rynek 1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.