Zarządzenie Nr 5/2021
Burmistrza Bolkowa

z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

Na podstawie art. 772ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.    poz. 1320 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie  stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzeniu Nr 70/ 2018r Burmistrza Bolkowa z dnia 14 czerwca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 7 ust 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się stanowiska, na których dodatek funkcyjny może być przyznany oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego:         

Sekretarz Gminy – stawka 7

Zastępca Skarbnika Gminy - stawka 5

Kierownik urzędu stanu cywilnego – stawka 6,  

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego – stawka 4, 

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej – stawka 4,

Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Bolkowie- stawka 4

Geodeta gminny – stawka 6,

Kierownik referatu  – stawka 6,

Zastępca kierownika referatu  - stawka 6, 

Rzecznik   prasowy – stawka 6,

Audytor wewnętrzny – stawka 7,

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – stawka 6,

Radca prawny – stawka  6,   

Główny specjalista – stawka 5.”

2) załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania - Tabela maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3) załącznik nr  2 regulaminu wynagradzania, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zmiany do Regulaminu wynagradzania wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia  podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2021 r. z mocą od 1 styczna 2021 r.