Zarządzenie Nr 36/2021
Burmistrza Bolkowa

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2021 roku"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z § 3 uchwały nr XLIX/344/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia „Programu opieki mad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2021 roku”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 8 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolków, na stronie internetowej Gminy Bolków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie w treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub przekazać drogą elektroniczną na adres um@bolkow.pl w terminie określonym w § 2.

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Burmistrz Bolkowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.