OGŁOSZENIE O NABORZE

Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, zatrudni pracownika

na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

w Referacie Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Określenie stanowiska (dodatkowe informacje):

Forma zatrudnienia: z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2021 r.

Liczba stanowisk: 1

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):  

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie:

- wyższe techniczne, administracyjne lub prawne pierwszego lub drugiego stopnia,

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe o profilu umożliwiającym  wykonywanie zadań na stanowisku,

4) minimum 3- letni staż pracy,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

8) brak możliwości zatrudnienia, w przypadku wykonywania zajęć pozostających           w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które kandydat na pracownika, będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

9) brak możliwości zatrudnienia, jeżeli  między osobą ubiegającą się o zajmowanie stanowiska objętego naborem, a jego  małżonkiem  oraz osobami  pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, powstałby stosunek bezpośredniej podległości służbowej,

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad kosztorysowania inwestycji,

2) doświadczenie w administracji samorządowej,

3) wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub drogownictwa,

4) znajomość przepisów prawa m.in. w zakresie:

a) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

d) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1);

e) ustawa  z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

f) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

g) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

h) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

i) ustawa z dnia  7 lipca 1994 r..- Prawo budowlane;

j) akty wykonawcze do ww. ustaw, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

k) akty prawa miejscowego;

5) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności obsługa pakietu MS Office,

ukończone studia, kursy lub szkolenia w zakresie budownictwa;

6) umiejętności pracy w zespole, planowania i organizacji pracy, stosowania odpowiednich przepisów;

7) dyspozycyjność, systematyczność, kreatywność, terminowość, odpowiedzialność, skrupulatność, bezstronność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność interpretacji przepisów prawa,  organizacji czasu pracy, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) Prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz udział w komisjach przetargowych,

2) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem zamówienia publicznego w zakresie powierzonych obowiązków,

3) Przygotowywanie zakresów robót dla przyszłej inwestycji gminnej oraz programów funkcjonalno-użytkowych,

4) Przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej pod planowane inwestycje,

5) Wyłanianie projektantów i ścisła współpraca z zespołami projektowymi w okresie planowania inwestycji,

6) Kontrola zamówionej dokumentacji w trakcie czynności odbiorowych w szczególności pod kątem zapisów umownych i wymagań inwestora,

7) Przygotowanie dokumentów formalno-prawnych związanych z dokumentacją zamówień publicznych niezbędnych do realizacji swego zakresu czynności,

8) Koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz kontrola ich należytej realizacji zgodnie z zapisami umownymi i ustalonym harmonogramem robót oraz zachowaniem terminów,

9) Organizowanie odbiorów inwestorskich oraz po ich zakończeniu rozliczenie zadania i przekazanie środka trwałego do użytkowania pod względem rzeczowo-finansowym,

10) Organizowane i przeprowadzanie przeglądów w trakcie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancji i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych usterek w wyznaczonym terminie,

11) Występowanie do urzędów, podmiotów zewnętrznych i gestorów sieci o wydanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń na każdym etapie realizacji inwestycji,

12) Przygotowanie projektów umów niezbędnych do realizacji inwestycji,

13) Kosztorysowanie zadań remontowych i szacowanie kosztów inwestycji gminnych,

14) Udział w komisjach przetargowych celem wyłonienia Wykonawców realizujących inwestycje gminne,

15) Tworzenie harmonogramów dla prowadzonych zadań inwestycyjnych,

16) Współpraca i nadzór nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego,

17) Rozliczanie prowadzonych inwestycji komunalnych,

18) Prawidłowe i systematyczne prowadzenie teczek merytorycznych obejmujących dokumentacje realizowanych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji kancelaryjnej,

19) Organizowanie spotkań z mieszkańcami zainteresowanymi realizacją inwestycji,

20) Opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych inwestycji,

Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

1) należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów,

Zobacz również Zarządzneie 31/2021 - LINK