1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020, poz. 1439 ze zm.) albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Bolkowa określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Linki do uchwał: