Zarządzenie Nr 18/2020
Burmistrza Bolkowa

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 4, 11 ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

a) utrzymania obiektów sportowych oraz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Bolków,

b) dofinansowania V Biegu z Zamkiem w tle,

c) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bolków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

§ 2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do 24 stycznia 2020 r. mogą wskazać osoby do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich Oświaty i Promocji Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.