Zarządzenie Nr 17/2020
Burmistrza Bolkowa

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2020 roku na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszony zarządzeniem nr 194/2019 Burmistrza Bolkowa z dnia 17 grudnia 2019 r.

2. Podstawą unieważnienia konkursu, o którym mowa w § 1 jest niespełnienie przez podmioty składające oferty wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Promocji Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.