Zawiadomienie Burmistrza Bolkowa

o  naborze wniosków na dofinansowanie zadania pn.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Bolków,

które realizowane będzie w 2019 r. w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 1. Zadania objęte programem dotyczyć będą:
  • demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
  • odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
 2. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych materiałów budowlanych np. (pokryć dachowych) leżą po stronie właściciela nieruchomości.
 3. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
 4. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem wniosku.
 5. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
 6. Zadania objęte wnioskiem realizowane będą przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.
 7. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z właścicielem nieruchomości i Wnioskodawcą.
 8. W przypadku wniosku złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie otrzymanej pomocy publicznej.
 9. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Bolkowa Nr 6/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i warunków realizacji usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków.

Szczegóły ogłoszenie w załącznikach

Zobacz także zarządzenie nr 6/2017