Niniejszym informuję, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ww. ustawy, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Podmioty zobowiązane  do uiszczenia opłaty zostaną powiadomione pisemnie, przy czym informacja będzie zawierała wysokości opłaty, sposób naliczenia, terminy płatności, możliwości złożenia reklamacji. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

 Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.

Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, wykonania zestawień osób zobowiązanych, sporządzenia
i wysyłki do nich informacji o opłacie. Przewiduje się, że osoby zobowiązane  do opłat zostaną powiadomione  do końca I kwartału br. W przypadku dużej ilości osób zobowiązanych, wielu wątpliwości interpretacyjnych  i konieczności przeprowadzenia zmian reorganizacyjnych
w Urzędzie Miejskim w Bolkowie,  termin przekazania informacji może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona
z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. 

W związku z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty
o dostarczenie w terminie do 30 marca 2018 r. wypełnionej informacji.

Niniejszą Informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, pokój nr 2, tel. 75 74 13 213 wew. 30

 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Burmistrz Bolkowa informuje, że:

  1. administratorem danych osobowych osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest Burmistrz Bolkowa z siedzibą w Bolkowie, ul. Rynek 1,
  2. dane osobowe osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będą zbierane w celu ustalenia tej opłaty i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  3. osobom zobowiązanym do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). 

 

 Burmistrz Bolkowa

                                                         mgr Jarosław Wroński