Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna

  • Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opis

Każdy ma prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony samodzielnie lub na formularzu zamieszczonym poniżej.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał).

Opłaty

Zgodnie z częścią I  pkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wysokość opłaty skarbowej za wydanie  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:

od wypisu:

  • do 5 stron - 30,00 zł
  • powyżej 5 stron - 50,00 zł

od wyrysu:

  • 20,00 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż 200,00 zł)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Miesiąc od daty wpływu wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne.

Dokumenty dostarczane są wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika, przy czym Wnioskodawca, który jest osobą fizyczną, może odebrać je osobiście w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, II piętro, pok. 15.

Wolę odbioru osobistego Wnioskodawca zaznacza we wniosku, podając równocześnie nr telefonu kontaktowego.

 

Formularze

Wniosek

 

Uwaga:

 Powyższy formularz nie jest obowiązujący - został opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy