Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

  • Art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opis

Art.71 ust 2. ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć: zaświadczenie burmistrza miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

§1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony samodzielnie lub na formularzu zamieszczonym poniżej.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał).

W przypadku ustalenia pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zwolnione są od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Opłaty

Zgodnie z częścią II  pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wysokość opłaty skarbowej za zaświadczenia wynosi 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Siedem dni od daty wpływu wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne.

Dokumenty dostarczane są wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika, przy czym Wnioskodawca, który jest osobą fizyczną, może odebrać je osobiście w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, II piętro, pok. 15.

Wolę odbioru osobistego Wnioskodawca zaznacza we wniosku, podając równocześnie nr telefonu kontaktowego.

 

Formularze

Wniosek

Uwaga:

 Powyższy formularz nie jest obowiązujący - został opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy