Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 93 i 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zmianami)

Zastosowanie mają w szczególności:

 • przepisy art. 92 - 100 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),
 • przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23, ze zmianami).

Opis

 1. Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości stanowi pierwszy etap postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości (drugi etap to wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości).
 2. Procedura nie dotyczy jednoetapowych postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości, prowadzonych w przypadkach wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w tych przypadkach wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, z pominięciem etapu sporządzenia i opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości).
 3. Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 4. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego - wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek sporządzony samodzielnie lub na formularzu zamieszczonym poniżej.
 2. Dokumenty określone przepisami art. 97 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 3. aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości: odpis księgi wieczystej lub oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla dzielonej nieruchomości, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - wg załączonego niżej formularza),
 4. aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
 5. aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie starszą niż 3 miesiące),
 6. w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, do wniosku należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 7. wstępny projekt podziału (opracowany na kopii mapy zasadniczej opatrzonej stosownymi klauzulami - po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania i Urzędu).
 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej:
 9. w przypadku, gdy dokonanie podziału nieruchomości spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej (dla zapewnienia nowo wydzielanym działkom dostępu do drogi publicznej), do wniosku należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu,
 10. w przypadku, gdy dostęp do drogi publicznej odbywał się będzie za pośrednictwem innych nieruchomości, do wniosku o podział należy dołączyć tytuł prawny, z którego wynika, że dzielona nieruchomość posiada prawny dostęp do drogi publicznej (możliwy do wykonywania).
 11. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego podziału nieruchomości zabudowanej:
 12. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku oraz oświadczenie, że budynek może być podzielony na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje - sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.
 13. W przypadku ustalenia pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zwolnione są od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. 

 1. W szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność dołączenia innych dokumentów (niezbędnych z uwagi na specyfikę prowadzonego postępowania administracyjnego), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

 

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości następuje w terminie 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania (data wpływu wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne).
 2. Opinia o możliwości podziału nieruchomości wydawana jest w formie postanowienia.
 3. Opinia dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika, przy czym Wnioskodawca, który jest osobą fizyczną, może odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, II piętro, pok. 15.

Wolę odbioru osobistego Wnioskodawca zaznacza we wniosku, podając równocześnie nr telefonu kontaktowego.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy pl.Słowiański 1, za pośrednictwem Burmistrza Bolkowa, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

Formularze

 1. Wniosek - wystąpienie o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
 2. Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej

 

Uwaga:

 powyższe formularze nie są obowiązujące - zostały opracowane w celu ułatwienia załatwienia sprawy