Symbol: GKŚ
 
Wydział:
Referat: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.),
Uchwała Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bolków
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617)
Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107 PLN
 
Termin odpowiedzi:
Wg terminów: Kodeksu postępowania administracyjnego
 
Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pok. nr 2
tel. 75 74 13 213 wew. 30
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Bolkowa
 
Uwagi:
Dokumenty wymagane:
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wymagane załączniki:
  1.     Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
  2.     Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  3.     Dokument potwierdzający tytuł prawny do siedziby bazy transportowej,
  4.     Kserokopie dowodów rejestracyjnych środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
  5.     Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
  6.     Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Zaświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

 
Informacje dodatkowe:
Zezwolenie wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat, dokumenty należy złożyć w formie oryginalnej lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem