Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Informacja NSP 2011

INFORMACJA
O NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011


1.
Cel spisu

Celem spisu jest dostarczenie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także scharakteryzowanie gospodarstw domowych i rodzin pod względem społeczno–
–ekonomicznym, ich zasobów oraz warunków mieszkaniowych, na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.


2.
Tematyka spisu

W spisie powszechnym zebrane są dane z następujących tematów:

 • stan i charakterystyka demograficzna ludności;
 • edukacja;
 • aktywność ekonomiczna osób;
 • dojazdy do pracy;
 • źródła utrzymania osób;
 • niepełnosprawność;
 • obywatelstwo;
 • migracje wewnętrzne;
 • migracje zagraniczne;
 • narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
 • wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
 • gospodarstwa domowe i rodziny;
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

3. Termin spisu

Spis przeprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.


4.
Kogo obejmuje spis:

 • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
 • osoby niemające miejsca zamieszkania.

Spis nie obejmie szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.


5.
Obowiązek udzielania odpowiedzi

  Zgodnie z zapisem art. 9 ust.1 i 2 ustawy o NSP 2011 (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277), osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego
  są zobowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. U. L Nr 218 z 13.08.2008 r.). Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

  Wyłącznie na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane od osób fizycznych dane dotyczące:

  • pozostawania w związku nieformalnym;
  • wyznania — przynależności wyznaniowej;
  • liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.

  Dane dotyczące niepełnosprawności, uzyskane ze źródeł administracyjnych, mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności w trakcie przeprowadzania badania reprezentacyjnego.

  6. Metody prowadzenia spisu:

   • CAII (z ang. Computer Assisted Internet Interview) - metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów poprzez samospis internetowy.

   Dla osób, które wyrażą chęć dokonania samospisu przez Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła dostępny będzie formularz elektroniczny. Login i hasło respondenci  otrzymają po wejściu na wskazany adres, udostępniony przez GUS na potrzeby samospisu.

   • CAPI (z ang. Computer Assisted Personal Interview) - wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali hand-held.

   W trakcie realizacji prac związanych ze spisem rachmistrz spisowy nosi umieszczoną w widocznym miejscu legitymację, zawierającą zdjęcie oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał legitymację.

   • CATI (z. ang. Computer Assisted Telephone Interview) – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Polega na pozyskiwaniu informacji od respondentów przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz urządzeń telefonicznych. Zapis danych dokonywany jest na formularzu elektronicznym.

   7. Realizacja spisu NSP 2011:

    Spis przeprowadzany jest w formie elektronicznej, jako badanie pełne i reprezentacyjne (na 20% wylosowanej próbie).

    Dane do NSP 2011 pobrane zostały w pierwszej kolejności z systemów administracyjnych oraz systemów pozaadministracyjnych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o NSP 2011), a w przypadku braku odpowiednich danych w tych źródłach - zbierane będą od respondentów, bądź uzupełniane z wykorzystaniem statystycznych metod szacowania danych.

    Poszczególne metody zbierania danych spisowych wprowadzane są do realizacji sukcesywnie, w celu umożliwienia respondentom swobodnego skorzystania przede wszystkim z samospisu internetowego i uniknięcia tym samym sytuacji podwójnego spisywania.

    Samospis internetowy rozpoczął się pierwszego dnia spisu, a z tygodniowym opóźnieniem  rozpoczęło się  teleankietowanie oraz wywiady realizowane przez rachmistrzów.

    Na bieżąco kontrolowany jest napływ wypełnionych formularzy przez Internet. Jeżeli formularze wypełnione są w sposób niekompletny lub błędny, wymaga to uzupełnienia informacji lub dokonania korekty w oparciu o dodatkowy wywiad z respondentem.


    8.
    Terminarz prac spisowych:

     a)     1-17 marca 2011 r. – odbył się obchód przedspisowy –  rachmistrzowie zweryfikowali wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod względem kompletności budynków oraz zlokalizowali brakujące punkty adresowe, uzupełniając je na wykazie. W ten sposób przygotowany został operat do badania (spisu).

     b)     1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. - odbywa się spis właściwy (ludności i mieszkań),

     • Samodzielne spisywanie się respondentów poprzez sieć Internet (CAII) - w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.,
     • Bezpośrednie wywiady prowadzone przez rachmistrzów spisowych (CAPI)- w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,
     • Wywiady telefoniczne prowadzone przez ankieterów statystycznych (CATI)- w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,

     c)     15-16 kwietnia 2011 r. - został przeprowadzony przez rachmistrzów spis osób bezdomnych w miejscach ich przebywania

     d)     16 maja do 15 czerwca 2011 r. - odbędzie się spis w obiektach zbiorowego zamieszkania (w tym zinstytucjonalizowanych obiektach przebywania osób bezdomnych) - prowadzony przez ich  zarządców/właścicieli/ administratorów  poprzez metodę CAII (aplikacja dostępna przez Internet),

     e)     1-11 lipca 2011 r. - przeprowadzony zostanie spis kontrolny, który obejmuje osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu i będzie przeprowadzony drogą wywiadu telefonicznego.

      

     9. Tajemnica statystyczna

     • Zgodnie z postanowieniami ustaw (podstawy prawne poniżej), wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, ponadto objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w artykule 10 ustawy o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.
     • Dane uzyskane w spisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
     • Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników spisu są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia następującej treści:

     „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” (art. 12 ustawy o statystyce publicznej).

     • Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.

     Art. 54. [Naruszenie tajemnicy statystycznej] Kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

     Art. 55. [Handel danymi statystycznymi] Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

      

     • Dodatkowo osoby uczestniczące w NSP 2011 zobowiązane są do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

     10. Podstawy prawne:

     • rozporządzenie (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. U. L Nr 218 z 13.08.2008 r.)
     • rozporządzenie (WE) Nr 1201/2009 Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz. U. L Nr 329 z 15.12.2009)
     • ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277),
     • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439; z 1996 r., Nr 156, poz. 775; z 1997 r., Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769; z 1998 r., Nr 99, poz 632 i Nr 106, poz. 668; z 2001 r., Nr 100, poz. 1080; z 2003 r., Nr 217, poz. 2125; z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; z 2005 r., Nr 163, poz. 1362; z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; z 2007 r., Nr 166, poz. 1172),
     • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu  danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gminy w zestawieniu budynków, mieszkań i osób (Dz. U. z 2010 r., Nr 169, poz. 1138),
     • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1595),
     • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz.1615),
     • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
     • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

     Metadane

     Źródło informacji:GUS
     Data utworzenia:(brak danych)
     Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
     Data wprowadzenia:2011-05-09 09:31:38
     Opublikował:Rafał Bonna
     Data publikacji:2011-05-09 09:41:43
     Ostatnia zmiana:2011-05-09 12:21:12
     Ilość wyświetleń:1770

     W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

     Zamknij