Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 115/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie

 

ZARZĄDZENIE Nr 115/2019
Burmistrza Bolkowa
z dnia 18 lipca 2019 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),  art. 63 ust 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

 

§ 1. Powierzam Pani mgr Izabeli Drąg–Misiak stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie na okres 5 lat, tj. od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bolków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie

Kandydatka na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie – pani Izabela Drąg-Misiak, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej na różnych etapach edukacyjnych, w tym pracowała na stanowisku dyrektora szkoły. Na podstawie przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz po przeprowadzonych rozmowach z kandydatką w ocenie organu prowadzącego jest osobą kompetentną do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły.

Organ prowadzący szkołę zarządzeniem nr 64/2019 z dnia 7 maja 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie, jednak w wyznaczonym terminie do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym organ prowadzący ma prawo powierzyć to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (porozumienie nr WNKPS.544.024.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty), kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (pozytywna opinia Rady Pedagogicznej w Lipie z dnia  1 lipca 2019 r. ). 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Niemiec-Klimek
Data utworzenia:2019-07-18 14:59:57
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2019-07-25 11:59:47
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2019-07-25 12:03:03
Ostatnia zmiana:2019-07-25 12:03:14
Ilość wyświetleń:401