Zamknij okno Drukuj dokument

Sesja XLV

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 czerwca (piątek) 2018 r. o godz. 1200 odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w sali  Gminno- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie ul. Szpitalna 16 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady.
 7. Podziękowania dla prezesa klubu sportowego i dla dzielnicowego gminy Bolków.
 8. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
 10. Informacja o stanie mienia Gminy Bolków za 2017 r.
 11. Sprawozdania finansowe Gminy Bolków za 2017 r.
 12. Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
 13. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa;
  • opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
 14. Informacja na temat ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Gminie Bolków.
 15. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2017 r.
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa za 2017 r.;
  3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na miesiąc sierpień, wrzesień, październik i listopad 2018 r.;
  4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa;
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów
   i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków;
  6. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Bolków;
  7. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  8. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków;
  9. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków;
  10. w sprawie zmiany do budżetu na 2018 r.;
  11. w sprawie zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolków”;
  12. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie.
 18. Wybór Wiceprzewodniczącego(cej) Rady Miejskiej w Bolkowie.
 19. Podjęcie wniosków.
 20. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
 21. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady
(-) Jolanta Majtczak

Załączniki

1 projekt uchwały w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r (164.7kB)    
2 projekt uchwały w spr. absolutorium Burmistrzowi Bolkowa (189.7kB)    
3 projekt uchwały w spr. zatwierdzenia planu pracy komisji na miesiąc sierpień, wrzesień, październik i listopad 2018 r. 2 (533.1kB)    
4 projekt uchwały w spr. wynagrodzenia burmistrza (172.2kB)    
5 projekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XXX_191_17 w spr. ustalenia zasad udzielania zniżek od godzin nauczycieli (180.3kB)    
6 projekt uchwały w spr. uchylena uchwały nr XIX_130_16 w spr. wymiaru czasu pracy nauczycieli wspomagających (175.9kB)    
7 projekt uchwały w spr. aktualności studium uwarunkowań oraz obowiązujących w p z p (254.9kB)    
8 projekt uchwała w spr. ustalenie ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu (177.5kB)    
9 projekt uchwały w spr. odstępstw od zakazu spożywania alkoholu (1.2MB)    
10 projekt uchwały w spr. zm. budzetu (445.8kB)    
11 projekt uchwały w spr. projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (323.3kB)    
12 projekt uchwały w spr. przyjęcia rezygnacji z Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie. (162.9kB)    
13 projekt uchwały w spr. wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bolkowie 2 (150.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Plucińska-Wutka
Data utworzenia:2018-06-13 13:05:07
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2018-06-14 08:05:20
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2018-06-14 08:11:36
Ostatnia zmiana:2018-06-14 08:18:29
Ilość wyświetleń:152