Zamknij okno Drukuj dokument

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2017

 

UCHWAŁA NR XXIV/148/16

Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2017 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Burmistrz Bolkowa, w terminie do 31 marca 2018 r., przedłoży Radzie Miejskiej w Bolkowie sprawozdanie z realizacji Programu, o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Program do pobrania

http://prawomiejscowe.pl/institution/16663/legalact/159701/16663/htmlpreview

 

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2017-03-03 14:03:34
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2017-03-03 14:06:39
Ostatnia zmiana:2017-03-03 14:06:42
Ilość wyświetleń:241