Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Rejestr petycji

PETYCJE

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji  -  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195),

PRZEDMIOT PETYCJI:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PETYCJĘ:

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

ADRESAT PETYCJI:

Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.      

PRAWIDŁOWA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

PETYCJA MUSI BYĆ PODPISANA:

  • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
  • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

ROZPATRYWANIE PETYCJI:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i - po wyrażeniu zgody - imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

PETYCJA WIELOKROTNA:

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Petycje składane do Rady Miejskiej w Bolkowie

Petycje publikowane są niezwłocznie po ich wpłynięciu do biura Rady Miejskiej w Bolkowie, informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji publikowane są niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi autorowi petycji.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Bolkowie

Lp.

data
wpływu

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Skan petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

 

Informacja

o sposobie

załatwienia

petycji

1.

23.06.

2016 r.

Akademia Sportowa Piast oraz Rodzice

nieodpłatnego korzystania z boiska sportowego przy ul. Wysokogórskiej oraz innych obiektów sportowych Gminy Bolków m. in. sali gimnastycznej w Bolkowie.

skan

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji, tj. od dnia 12.07.2016r. po usunięciu braków  w petycji.

12.07.2016 r. wystąpiono do Burmistrza Bolkowa o wyjaśnienie spraw zawartych w petycji i do Komisji ZOKS iWzGZ o opinię

odpowiedź

odowiedź 2

Petycje składane do Urzędu Miejskiego 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Bolkowie

Lp.

data
wpływu

Imię i Nazwisko
lub nazwa
podmiotu
wnoszącego
petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Skan petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

 

Informacja

o sposobie

załatwienia

petycji

1.

31.10.

2016 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
Prezes Zarządu:
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Fundacja
PlasticEurope
Polska
ul. Trębacka 4
pok. 109
00-074 Warszawa

utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki „Czyste Powietrze”

skan

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji, tj. od dnia 31.10.2016r.

-

odpowiedź   

1.

01.02.

2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
Prezes Zarządu:
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Publikacja złożonego wniosku na stronie internetowej

skan

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji, tj. od dnia 01.02.2017r.

-

 publikacja skanu petycji

2.

14.07.

2017 r.

Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

Publikacja informacji o serwisie mikroporady.pl

skan

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji, tj. od dnia 14.07.2017r.

-

3.

30.08.

2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
Prezes Zarządu:
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

petycja

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji, tj. od dnia 14.07.2017r.

-

- publikacja petycj

- przekazanie petycji do dyrektorów szkoł.

4.

07.09.

2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
Prezes Zarządu:
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

petycja do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

petycja

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji, tj. od dnia 14.07.2017r.

-

- publikacja petycj

- przekazanie petycji do dyrektorów szkoł.

Załączniki

1. Petrycja nr 1/2016 (RM) (488.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Petrycja nr 1/2016 (RM) - odpowiedź (568.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Petrycja nr 1/2016 (RM) - odpowiedź nr 2 (532.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Petrycja nr 1/2016 (UM) (335.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Petrycja nr 1/2016 (UM) - odpowiedź (266.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Petycja nr 1/2017 (UM) (910.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2.Petycja nr 2/2017 (UM) (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 Petycja nr 3/2017 (UM) (229.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Petycja nr 4/2017 (um) (2.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Plucińska-Wutka
Data utworzenia:2016-08-11 13:28:14
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2016-08-11 08:19:08
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2016-08-11 13:28:14
Ostatnia zmiana:2017-11-08 13:40:44
Ilość wyświetleń:2850

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij