Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków”

 

 

Bolków, dnia 24 marca 2017 r.

GKŚ.271.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

GMINA BOLKÓW
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości 30.000 euro na usługi pn.: 

 "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków"

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 W ramach realizacji zadania przewiduje się usunięcie zdemontowanych płyt falistych cementowo-azbestowych zlokalizowanych na 24 prywatnych posesjach w miejscowościach: Bolków, Kaczorów, Płonina, Sady Dolne, Wolbromek, Wierzchosławice, Gorzanowice, Grudno, Lipa, Mysłów na terenie gminy Bolków. Zadanie przewiduje odbiór, transport i utylizację 36,3052 Mg wyrobów zawierających azbest.

 Wszelkie prace związane z usługą usunięcia wyrobów zawierających azbest należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z warunkami określonymi w:

. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71 poz. 649 z późn. zm.);

. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w spawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r., Nr 216 poz. 1824).

 Informacje dodatkowe:

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa obejmująca koszty wykonania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w tym koszty: mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, niezbędnych czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem oraz zabezpieczeniem terenu w celu wykonania usługi, czynności związanych z uporządkowaniem terenu po wykonaniu usługi, sporządzenie niezbędnych dokumentów, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej odpadów zawierających azbest oraz nieruchomości.

 Zobowiązania Wykonawcy po zawarciu umowy:

. w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu wykonania usługi;

. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej minimum okres wykonania usługi wynikającej z niniejszej umowy. Na tę okoliczność wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przedłoży kopię polisy wraz z dowodem jej opłacenia, przed podpisaniem umowy.

. w celu rozliczenia usługi, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wraz z fakturą

(zawierającą w poszczególnych pozycjach koszty każdej nieruchomości):

1) protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz protokołów częściowych podpisanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości, Wykonawcę i przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Bolkowie;

2) dokumentacji fotograficznej odpadu azbestowego oraz nieruchomości dla każdej nieruchomości;

3) oryginału karty przekazania odpadu wraz z kwitami wagowymi, dokumentującymi ilość

odpadów wytworzonych na danej nieruchomości.

  1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 24 kwietnia 2017 roku o dnia 25 sierpnia 2017 roku.

 

  1. Wymagania dla oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający stosowną wiedzę i doświadczenie.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył:

 

3.1. oświadczenie o instalacji unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (adres składowiska wraz z nazwą zarządzającego składowiskiem) oraz informacją o obowiązującym pozwoleniu dla tej instalacji (sygnatura, data wydania, organ wydający, data obowiązywania),

3.2. potwierdzoną za zgodność kopię zezwolenia na transport odpadów zawierających azbest lub oświadczenie, że transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest prowadzony będzie zgodnie z zachowaniem przepisów dotyczących transportu drogowego oraz przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z zachowaniem zapisu §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71 poz.649 z późn. zm.),

3.3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował minimum jedno zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: usługę usuwania azbestu z nieruchomości w łącznej ilości co najmniej 20 Mg wyrobów zawierających azbest wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługa ta została wykonana należycie,

3.4. oświadczenia o przeszkoleniu pracowników wykonujących prace przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r., Nr 216 poz.1824),

 

  1. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

 

  1. Informacje dotyczących przygotowania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą zadania jakiego dotyczą. Oferty powinny zostać złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Bolkowieul. Rynek 1, 59-420 Bolków, pok. Nr 9 (sekretariat) lub pok. Nr 7, lub przesyłając na adres mailowy: radoslaw.lukasinski@bolkow.pl

do dnia 03 kwietnia 2017 roku do godz. 09:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03 kwietnia 2017 roku o godz. 09:05 w pok. Nr 7 w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

Szczegółowych informacji na temat zadania udziela:

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bolkowie - mgr inż. Radosław Łukasiński tel.: 75 7413213 wew. 31, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bolkowie (pn.-pt. od 7:00 do 15:00)

 

   Burmistrz Bolkowa

     mgr Jarosław Wroński

 

Załączniki

Zał 1 formularz ofertowy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
harmonogram rzeczowo-finansowy (255kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Łukasiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Szpyrka
Data wprowadzenia:2017-03-24 12:26:25
Opublikował:Edyta Szpyrka
Data publikacji:2017-03-24 12:32:00
Ostatnia zmiana:2017-03-24 12:36:23
Ilość wyświetleń:354

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij