Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Wykaz uchwał z kadencji 2002-2006

 

Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w czasie trwania IV kadencji:

 

Lp.

Numer

Data podjęcia

W sprawie:

1

I/1/02

19 listopada
2002 r.

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie TEKST

2

I/2/02

19 listopada
2002 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie TEKST

3

II/3/02

29 listopada
2002 r.

wygaśnięcia mandatu radnego TEKST

4

II/4/02

29 listopada
2002 r.

powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie
TEKST Załącznik

5

II/5/02

29 listopada
2002 r.

powołania Komisji Statutowej TEKST

6

II/6/02

29 listopada
2002 r.

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa TEKST

7

II/7/02

29 listopada
2002 r.

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002

8

III/8/02

11 grudnia
2002 r.

wygaśnięcia mandatu radnego TEKST

9

III/9/02

11 grudnia
2002 r.

wprowadzenia zmiany do Uchwały nr II/4/02 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 29 listopada 2002 r TEKST

10

III/10/02

11 grudnia
2002 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie gminy Bolków TEKST

11

III/11/02

11 grudnia
2002 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie gminy Bolków TEKST

12

III/12/02

11 grudnia
2002 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bolków TEKST

13

III/13/02

11 grudnia
2002 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Bolków TEKST

14

III/14/02

11 grudnia
2002 r.

zmiany uchwały nr XLII/273/01 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu na rok 2002 zmienionej uchwałą
nr L/321/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 14 sierpnia 2002 r.

15

III/15/02

11 grudnia
2002 r.

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002

16

III/16/02

11 grudnia
2002 r.

ustalenia wzorów informacji i deklaracji
TEKST Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6

17

IV/17/02

13 grudnia
2002 r.

wprowadzenia zmian do Uchwały nr III/11/02 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolków
TEKST

18

IV/18/02

13 grudnia
2002 r.

wprowadzenia zmian do Uchwały nr III/13/02 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Bolków
TEKST

19

IV/19/02

13 grudnia
2002 r.

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002

20

V/20/02

30 grudnia
2002 r.

budżet Gminy Bolków na rok 2003 TEKST

21

V/21/02

30 grudnia
2002 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na I półrocze 2003 r TEKST

22

V/22/02

30 grudnia
2002 r.

wyznaczenia delegata Gminy Bolków do udziału w pracach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion "NYSA" TEKST

23

V/23/02

30 grudnia
2002 r.

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa TEKST

24

V/24/02

30 grudnia
2002 r.

opłaty administracyjnej TEKST

25

V/25/02

30 grudnia
2002 r.

wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy Bolków

26

V/26/02

30 grudnia
2002 r.

wydatków budżetu Gminy Bolków, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

27

V/27/02

30 grudnia
2002 r.

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2002

28

VI/28/03

31 stycznia
2003 r.

powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Bolkowie TEKST

29

VI/29/03

31 stycznia
2003 r.

przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolków na rok 2003

30

VII/30/03

28 lutego
2003 r.

wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy i miasta Bolków
oraz zapewnienia nad nimi dalszej opieki TEKST

31

VII/31/03

28 lutego
2003 r.

Poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso TEKST

32

VII/32/03

28 lutego
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

33

VII/33/03

28 lutego
2003 r.

zmiany uchwały nr XXVIII/194/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Bolków w latach 2000-2007 TEKST

34

VIII/34/03

28 marca
2003 r.

zmiany uchwały nr VII/31/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
28 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków
i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagradzania za inkaso TEKST

35

VIII/35/03

28 marca
2003 r.

wprowadzenia zmiany do Uchwały nr II/4/02 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie TEKST

36

VIII/36/03

28 marca
2003 r.

uchylenia uchwały nr 115/29/92 Rady Gminy i Miasta Bolków z dnia 29 października 1992 r. w sprawie powołania Bolkowskiego Komitetu ds. Współpracy z Gminami z Zagranicy TEKST

37

VIII/37/03

28 marca
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

38

VIII/38/03

28 marca
2003 r.

zmiany uchwały nr V/20/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie budżetu Gminy Bolków na rok 2003

39

VIII/39/03

28 marca
2003 r.

Wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXV/238/01 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia rachunku środka specjalnego jednostki budżetowej w Gminno-Miejskim Zespole obsługi Szkół w Bolkowie

40

IX/40/03

30 kwietnia
2003 r.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa TEKST

41

IX/41/03

30 kwietnia
2003 r.

utworzenia jednostki pomocniczej pn. "Sołectwo Radzimowice"
TEKST Załącznik

42

IX/42/03

30 kwietnia
2003 r.

zmiany uchwały nr XLIII/282/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta i gminy Bolków TEKST

43

IX/43/03

30 kwietnia
2003 r.

likwidacji drogi gminnej

44

IX/44/03

30 kwietnia
2003 r.

utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Bolków dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 7 i 8 czerwca 2003 r TEKST

45

IX/45/03

30 kwietnia
2003 r.

zmiany uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości TEKST

46

IX/46/03

30 kwietnia
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

47

X/47/03

30 maja
2003 r.

zmiany uchwały nr XXVIII/194/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Bolków w latach 2000-2007 TEKST

48

X/48/03

30 maja
2003 r.

określenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością Gminy Bolków, którym Radni Rady Miejskiej w Bolkowie dokonują przejazdu w podróży służbowej

49

X/49/03

30 maja
2003 r.

udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bolkowie

50

X/50/03

30 maja
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2003

51

XI/51/03

27 czerwca
2003 r.

uchwalenia statutu Gminy Bolków TEKST   Statut  Załącznik do Statutu

52

XI/52/03

27 czerwca
2003 r.

powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników TEKST

53

XI/53/03

27 czerwca
2003 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na II półrocze 2003 r TEKST

54

XI/54/03

27 czerwca
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2003 r.

55

XI/55/03

27 czerwca
2003 r.

Przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pn.: ?modernizacja źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kaczorowie?

56

XI/56/03

27 czerwca
2003 r.

trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Bolków dotyczących nadania lub zmiany statutów jednostek pomocniczych

57

XI/57/03

27 czerwca
2003 r.

zmiany uchwały nr V/26/02 Rady Miejskiej
w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Bolków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

58

XII/58/03

28 sierpnia
2003 r.

zmiany uchwały nr VII/31/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków
i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso TEKST

59

XII/59/03

28 sierpnia
2003 r.

zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie TEKST

60

XII/60/03

28 sierpnia
2003 r.

ustalenia składu osobowego Komisji Współpracy z Gminami Zagranicznymi TEKST

61

XII/61/03

28 sierpnia
2003 r.

trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Bolków w sprawie nadania lub zmiany statutów jednostek pomocniczych TEKST

62

XII/62/03

28 sierpnia
2003 r.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy Bolków

63

XII/63/03

28 sierpnia
2003 r.

przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pn.: ?modernizacja kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Lipie?

64

XII/64/03

28 sierpnia
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2003

65

XIII/65/03

3 października
2003 r.

wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Bolkowie oraz diet i zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Bolków TEKST

66

XIII/66/03

3 października
2003 r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Gminami Zagranicznymi na miesiąc październik, listopad i grudzień
2003 r. TEKST

67

XIII/67/03

3 października
2003 r.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

68

XIII/68/03

3 października
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2003

69

XIV/69/03

30 października
2003 r.

uchwalenia statutów sołectw TEKST
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4
Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8
Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12
Załącznik 13 Załącznik 14 Załącznik 15 Załącznik 16

70

XIV/70/03

30 października
2003 r.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy Bolków przez samorządowe instytucje kultury TEKST

71

XIV/71/03

30 października
2003 r.

darowizny na rzecz Powiatu Jaworskiego TEKST

72

XIV/72/03

30 października
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2003

73

XV/73/03

28 listopada
2003 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Bolków TEKST

74

XV/74/03

28 listopada
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2003 TEKST

75

XV/75/03

28 listopada
2003 r.

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania ?Budowa infrastruktury technicznej dla Gminy Bolków w I i II strefie zainwestowania w ramach realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa na odcinku dopływów Nysy Szalonej i Sadówki? TEKST

76

XV/76/03

28 listopada
2003 r.

utworzenie Związku Międzygminnego ?Unia Gmin Śląskich? w Bolkowie TEKST

77

XV/77/03

28 listopada
2003 r.

przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ?Unia Gmin Śląskich? w Bolkowie TEKST Załącznik

78

XVI/78/03

30 grudnia
2003 r.

ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Bolkowie TEKST

79

XVI/79/03

30 grudnia
2003 r.

odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego zakładu górniczego Kopalnia "Bolków I" TEKST

80

XVI/80/03

30 grudnia
2003 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2003 TEKST

81

XVI/81/03

30 grudnia
2003 r.

zmiany Uchwały nr V/20/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2003 r TEKST

82

XVI/82/03

30 grudnia
2003 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na I półrocze 2004 r TEKST

83

XVI/83/03

30 grudnia
2003 r.

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzegomiu TEKST

84

XVII/84/04

29 stycznia
2004 r.

zmiany uchwały nr V/23/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa TEKST

85

XVII/85/04

29 stycznia
2004 r.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie TEKST

86

XVII/86/04

29 stycznia
2004 r.

zmiany uchwały nr XVI/79/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego zakładu górniczego Kopalnia ?Bolków I? TEKST

87

XVII/87/04

29 stycznia
2004 r.

wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bolków do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Unia Gmin Śląskich?
w Bolkowie. TEKST

88

XVIII/88/04

27 lutego
2004 r.

Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej TEKST

89

XVIII/89/04

27 lutego
2004 r.

zwolnienia od opłaty zgłoszenia zmiany do ewidencji działalności gospodarczej TEKST

90

XVIII/90/04

27 lutego
2004 r.

wprowadzenia opłaty administracyjnej TEKST

91

XIX/91/04

31 marca
2004 r.

Budżet Gminy Bolków na 2004 rok. TEKST

92

XIX/92/04

31 marca
2004 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego zakładu górniczego Kopalnia Kruszywa ?Mysłów  II? w Mysłowie TEKST

93

XIX/93/04

31 marca
2004 r.

przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy  Bolków  na 2004 rok. TEKST Załącznik

94

XIX/94/04

31 marca
2004 r.

utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. TEKST

95

XIX/95/04

31 marca
2004 r.

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania innego niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. TEKST

96

XIX/96/04

31 marca
2004 r.

powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Bolkowie. TEKST

97

XIX/97/04

31 marca
2004 r.

zmiany uchwały nr VII/31/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. TEKST

98

XX/98/04

29 kwietnia
2004 r.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa TEKST

99

XX/99/04

29 kwietnia
2004 r.

zmiany uchwały nr V/23/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa. TEKST

100

XX/100/04

29 kwietnia
2004 r.

odwołania ławnika  Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze. TEKST

101

XX/101/04

29 kwietnia
2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania ? Budowa infrastruktury technicznej dla Gminy Bolków w I i II strefie zainwestowania, w ramach realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno ? ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa na odcinku dopływów Nysy Szalonej i Sadówki ?TEKST

102

XX/102/04

29 kwietnia
2004 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków  na rok 2004. TEKST

103

XX/103/04

29 kwietnia
2004 r.

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
Rozstrzygnięciem Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 18.05.2004 roku
§2 ust. 4 oraz §3 ust. 3 i 4 zostały uchylone TEKST

104

XX/104/04

29 kwietnia
2004 r.

likwidacji związku gmin pod nazwą ?Związek Gmin Zachodnich?. TEKST

105

XXI/105/04

19 maja
2004 r.

nadania honorowego obywatelstwa Gminy Bolków. TEKST

106

XXII/106/04

28 maja
2004 r.

ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie  TEKST

107

XXII/107/04

28 maja
2004 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  TEKST

108

XXII/108/04

28 maja
2004 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich TEKST

109

XXII/109/04

28 maja
2004 r.

utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 roku. TEKST

110

XXII/110/04

28 maja
2004

zmiany uchwały nr XXXVIII/254/01 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie TEKST

111

XXII/111/04

28 maja
2004 r.

zmiany uchwały nr XIX/93/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy  Bolków na 2004 rok  TEKST

112

XXII/112/04

28 maja
2004 r.

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Bolków.
TEKST Załącznik 1 Załącznik 2

113

XXII/113/04

28 maja
2004 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2004 . TEKST

114

XXIII/114/04

30 czerwca
2004 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na II półrocze 2004r. TEKST

115

XXIII/115/04

30 czerwca
2004 r.

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolków. TEKST  Załącznik

116

XXIII/116/04

30 czerwca
2004 r.

przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ?Unia Gmin Śląskich? w Bolkowie oraz wyrażenia zgody na przekazanie świadczeń na rzecz Związku. TEKST

117

XXIII/117/04

30 czerwca
2004 r.

wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bolków do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Unia Gmin Śląskich?  w Bolkowie. TEKST

118

XXIII/118/04

30 czerwca
2004 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków  na rok 2004. TEKST

119

XXIV/119/04

27 sierpnia
2004 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. TEKST

120

XXIV/120/04

27 sierpnia
2004 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. TEKST

121

XXIV/121/04

27 sierpnia
2004 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków  na rok 2004. TEKST

122

XXIV/122/04

27 sierpnia
2004 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków. TEKST

123

XXIV/123/04

27 sierpnia
2004 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w Gminie Bolków. TEKST  Załącznik

124

XXV/124/04

20 września
2004 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim. TEKST

125

XXV/125/04

20 września
2004 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu. TEKST

126

XXV/126/04

20 września
2004 r.

przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pn. : " modernizacja źródła ciepła w budynku Ratusza poprzez wymianę kotła gazowego". TEKST

127

XXV/127/04

20 września
2004 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2004. TEKST

128

XXV/128/04

20 września
2004 r.

nadania imienia Gimnazjum w Bolkowie. TEKST

129

XXVI/129/04

29 października
2004 r.

przystąpienia do wykonania "Planu urządzeniowo - rolnego Gminy Bolków". TEKST

130

XXVI/130/04

29 października
2004 r.

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów w szkołach realizowanych przez Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie. TEKST

131

XXVI/131/04

29 października
2004 r.

zmiany uchwały Nr XIX/91/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2004 rok. TEKST  Załącznik 1 Załącznik 2

132

XXVI/132/04

29 października
2004 r.

przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pn. : "modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wymianą źródła ciepła (piec gazowy) w pomieszczeniach Biblioteki publicznej Gminy i Miasta Bolków w budynku przy ul. Rynek 36 w Bolkowie ". TEKST

133

XXVI/133/04

29 października
2004 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2004. TEKST

134

XXVI/134/04

29 października
2004 r.

wprowadzenia zmiany do uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. TEKST

135

XXVI/135/04

29 października
2004 r.

przystąpienia do Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie. TEKST

136

XXVI/136/04

29 października
2004 r.

przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie oraz wyrażenia zgody na przekazanie świadczeń na rzecz Związku. TEKST Załącznik

137

XXVII/137/04

26 listopada
2004 r.

przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. TEKST

138

XXVII/138/04

26 listopada
2004 r.

wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIV/168/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. TEKST Załącznik

139

XXVII/139/04

26 listopada
2004 r.

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. TEKST

140

XXVII/140/04

26 listopada
2004 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2004. TEKST

141

XXVII/141/04

26 listopada
2004 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bolków. TEKST

142

XXVII/142/04

26 listopada
2004 r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolków z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok. TEKST

143

XXVIII/143/04

30 grudnia
2004 r.

budżetu Gminy Bolków na rok 2005. TEKST

144

XXVIII/144/04

30 grudnia
2004 r.

nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie. TEKST

145

XXVIII/145/04

30 grudnia
2004 r.

zmiany uchwały nr VII/31/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. TEKST

146

XXVIII/146/04

30 grudnia 2004 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na I półrocze 2005r. TEKST
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4
Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8
Załącznik 9

147

XXVIII/147/04

30 grudnia 2004 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2004r. TEKST

148

XXIX/148/05

28 stycznia 2005 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków.
TEKST Załącznik 1 Załączniki graficzne: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

149

XXIX/149/05

28 stycznia 2005 r.

zmiany uchwały nr XXVII/139/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. TEKST

150

XXIX/150/05

28 stycznia 2005 r.

likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie. TEKST

151

XXIX/151/05

28 stycznia 2005 r.

przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolków na 2005 r. TEKST Załącznik 1 Załącznik 2

152

XXIX/152/05

28 stycznia 2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005. TEKST

153

XXIX/153/05

28 stycznia 2005 r.

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Bolków. TEKST

154

XXIX/154/05

28 stycznia 2005 r.

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Bolków. TEKST

155

XXIX/155/05

28 stycznia 2005 r.

regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. TEKST

156

XXIX/156/05

28 stycznia 2005 r.

przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków".
TEKST Załącznik 1 Załączniki graficzne: 1 2 3 4 5 6

157

XXX/157/05

25 lutego
2005 r.

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bolków na lata 2005-2009. TEKST Załącznik 1

158

XXX/158/05

25 lutego
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005. TEKST

159

XXXI/159/05

31 marca
2005 r.

rozpatrzenia skargi Tadeusza Buczyńskiego na działalność Burmistrza Bolkowa. TEKST

160

XXXI/160/05

31 marca
2005 r.

zmiany uchwały nr V/23/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa. TEKST

161

XXXI/161/05

31 marca
2005 r.

regulaminu określającego warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli, obowiązującego w 2005 roku. TEKST

162

XXXI/162/05

31 marca
2005 r.

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków. TEKST

163

XXXI/163/05

31 marca
2005 r.

ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolków. TEKST Załącznik 1 Załącznik 2

164

XXXI/164/05

31 marca
2005 r.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminno-Miejskim Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie. TEKST

165

XXXI/165/05

31 marca
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005 . TEKST

166

XXXI/166/05

31 marca
2005 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków. TEKST
Załącznik 1 Załącznik 2

167

XXXII/167/05

29 kwietnia
2005 r.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa. TEKST

168

XXXII/168/05

29 kwietnia
2005 r.

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze. TEKST   Załącznik nr 1 str: 1, 2, 3, 4

169

XXXII/169/05

29 kwietnia
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005. TEKST

170

XXXII/170/05

29 kwietnia
2005 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków. TEKST
Załącznik 1 Załącznik 2

171

XXXIII/171/05

31 maja
2005 r.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Bolków działających w zakresie oświaty TEKST

172

XXXIII/172/05

31 maja
2005 r.

nadania nazwy placu TEKST

173

XXXIII/173/05

31 maja
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005 TEKST

174

XXXIV/174/05

27 czerwca
2005 r.

nadania honorowego obywatelstwa Gminy Bolków TEKST

175

XXXV/175/05

29 czerwca
2005 r.

zmiany uchwały nr XXVIII/143/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2005 rok TEKST

176

XXXV/176/05

29 czerwca
2005 r.

utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku TEKST

177

XXXV/177/05

29 czerwca
2005 r.

utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku TEKST

178

XXXV/178/05

29 czerwca
2005 r.

zmiany uchwały nr 15/96/10/96 Rady Gminy i Miasta w Bolkowie z dnia 26 stycznia 1996 r
TEKST

179

XXXV/179/05

29 czerwca
2005 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na II półrocze 2005r
TEKST

180

XXXV/180/05

29 czerwca
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005
TEKST

181

XXXV/181/05

29 czerwca
2005 r.

zmiany uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości TEKST

182

XXXV/182/05

29 czerwca
2005 r.

wprowadzenia zmian do statutu Gminy Bolków TEKST

183

XXXVI/183/05

31 sierpnia
2005 r.

rozpatrzenia skargi Danuty Mularczyk na działalność Burmistrza Bolkowa
TEKST Załącznik

184

XXXVI/184/05

31 sierpnia
2005 r.

przystąpienia Gminy Bolków do Związku Miast Polskich
TEKST Załącznik

185

XXXVI/185/05

31 sierpnia
2005 r.

przyjęcia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Bolków,
na lata 2005 - 2008 TEKST Załącznik

186

XXXVI/186/05

31 sierpnia
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005
TEKST

187

XXXVII/187/05

30 września
2005 r.

wszczęcia postępowania przetargowego na wybór banku do obsługi
budżetu Gminy Bolków TEKST

188

XXXVII/188/05

30 września
2005 r.

zaciągnięcia kredytu bankowego TEKST

189

XXXVII/189/05

30 września
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005
TEKST

190

XXXVIII/190/05

28 października
2005 r.

opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bolków przedszkola samorządowego
TEKST

191

XXXVIII/191/05

28 października
2005 r.

powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Bolkowie
TEKST

192

XXXVIII/192/05

28 października
2005 r.

wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy Bolków
w latach 2006-2007 TEKST

193

XXXVIII/193/05

28 października
2005 r.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub garażami, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową lub garaże, rolnych TEKST

194

XXXVIII/194/05

28 października
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005
TEKST

195

XXXIX/195/05

04 listopada
2005 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania " Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bolków " oraz " Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bolków, Wolbromek, Sady Górne, Sady Dolne w ramach II etapu programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu rzeki Kaczawy na odcinku Sadówki i Nysy Szalonej" TEKST

196

XXXX/196/05

29 listopada
2005 r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolków z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok TEKST

197

XXXX/197/05

29 listopada
2005 r.

przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolków na 2006 r. TEKST

198

XXXX/198/05

29 listopada
2005 r.

ustalenia wzorów informacji i deklaracji TEKST
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6

199

XXXX/199/05

29 listopada
2005 r.

zmiany uchwały nr XXVIII/143/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2005 rok TEKST

200

XXXX/200/05

29 listopada
2005 r.

zmiany uchwały Nr XXXVI/185/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Bolków, na lata 2005 - 2008 TEKST Załącznik

201

XXXX/201/05

29 listopada
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005 TEKST

202

XXXX/202/05

29 listopada
2005 r.

złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzoru TEKST

203

XLI/203/05

30 grudnia
2005 r.

budżetu Gminy Bolków na rok 2006
TEKST

204

XLI/204/05

30 grudnia
2005 r.

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
TEKST

205

XLI/205/05

30 grudnia
2005 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na I półrocze 2006 r TEKST
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5
Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9

206

XLI/206/05

30 grudnia
2005 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2005
TEKST

207

XLII/207/06

30 stycznia
2006 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków.
TEKST Załącznik 1 Załącznik 2

208

XLII/208/06

30 stycznia
2006 r.

przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków. TEKST

209

XLII/209/06

30 stycznia
2006 r.

zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich"
w Bolkowie. TEKST

210

XLII/210/06

30 stycznia
2006 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006.
TEKST

211

XLIII/211/06

28 lutego
2006 r.

złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzoru.
TEKST

212

XLIII/212/06

28 lutego
2006 r.

określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych.
TEKST

213

XLIII/213/06

28 lutego
2006 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006.
TEKST

214

XLIII/214/06

28 lutego
2006 r.

zmiany uchwały nr XXXX/197/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolków na
2006 r. TEKST Załączniki

215

XLIII/215/06

28 lutego
2006 r.

wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/11/02 Rady Miejskiej
w Bolkowie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
gminy Bolków. TEKST

216

XLIII/216/06

28 lutego
2006 r.

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Bolków
a gminą Nünchritz w Niemczech. TEKST

217

XLIII/217/06

28 lutego
2006 r.

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Bolków
a miastem Bad Muskau w Niemczech. TEKST

218

XLIII/218/06

28 lutego
2006 r.

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Bolków
a miastem Doksy w Czechach. TEKST

219 XLIV/219/06 24 marca 2006 r. nadania honorowego obywatelstwa Gminy Bolków TEKST
220 XLIV/220/06 24 marca 2006 r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bolków TEKSTZałącznik
221 XLIV/221/06 24 marca 2006 r. zmiany uchwały nr VI/28/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
31 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie TEKST
222 XLIV/222/06 24 marca 2006 r. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006 TEKST
223 XLIV/223/06 24 marca 2006 r. zmiany uchwały nr XLIV/203/05 Rady Miejskiej
w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na rok 2006 TEKSTZałącznik 
224 XLIV/224/06 24 marca 2006 r. zmiany uchwały nr XXXVI/185/05 Rady Miejskiej
w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Bolków, na lata 2005-2008 TEKSTZałącznik 
225 XLIV/225/06 24 marca 2006 r. zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych TEKST
226 XLV/226/06 26 kwietnia 2006 r. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa za 2005 r TEKST
227 XLV/227/06 26 kwietnia 2006 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków TEKST Załącznik 1 Załącznik 2
228 XLV/228/06 26 kwietnia 2006 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolków TEKST
229 XLV/229/06 26 kwietnia 2006 r. zmiany uchwały nr V/23/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa TEKST
230 XLV/230/06 26 kwietnia 2006 r. zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" TEKST
231 XLV/231/06 26 kwietnia 2006 r. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006  TEKST

232

XLVI/232/06

31 maja
2006 r.

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bolkowa.
TEKST Załącznik

233

XLVI/233/06

31 maja
2006 r.

zmiany uchwały nr XLII/208/06 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków.
TEKST

234

XLVI/234/06

31 maja
2006 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006 .
TEKST

235

XLVI/235/06

31 maja
2006 r.

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Bolkowa.
TEKST

236

XLVI/236/06

31 maja
2006 r.

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze.
TEKST Załącznik

237

XLVII/237/06

30 czerwca
2006 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na miesiąc sierpień, wrzesień i październik 2006 r.TEKST
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5
Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9

238

XLVII/238/06

30 czerwca
2006 r.

zmiany uchwały nr VI/28/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie. TEKST

239

XLVII/239/06

30 czerwca
2006 r.

zmiany uchwały nr XXXX/197/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolków na 2006 r.TEKST Załącznik

240

XLVII/240/06

30 czerwca
2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania.TEKST Załącznik

241

XLVII/241/06

30 czerwca
2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bolków na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Bolkowie.TEKST Załącznik

242

XLVII/242/06

30 czerwca
2006 r.

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze.TEKST

243

XLVII/243/06

30 czerwca
2006 r.

zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, Samorządowej Instytucji Kultury w Bolkowie.TEKST

244

XLVII/244/06

30 czerwca
2006 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006 .TEKST

245

XLVII/245/06

30 czerwca
2006 r.

uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków".TEKST Załącznik

246

XLVIII/246/06

31 sierpnia
2006 r.

uchwalenia Statutu Urzędu Miejskiego w Bolkowie. TEKST

247

XLVIII/247/06

31 sierpnia
2006 r.

zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie. TEKST

248

XLVIII/248/06

31 sierpnia
2006 r.

zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Bolków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli. TEKST Załącznik

249

XLVIII/249/06

31 sierpnia
2006 r.

utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Bolków do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 r. TEKST

250

XLVIII/250/06

31 sierpnia
2006 r.

określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Bolków, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury i rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu. TEKST

251

XLVIII/251/06

31 sierpnia
2006 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków. TEKST Załącznik

252

XLVIII/252/06

31 sierpnia
2006 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006. TEKST

253

XLIX/253/06

28 września
2006 r.

wprowadzenia zmian do statutu Gminy Bolków. TEKST

254

XLIX/254/06

28 września
2006 r.

zmiany uchwały nr XXIX/150/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie. TEKST

255

XLIX/255/06

28 września
2006 r.

zmiany uchwały nr XXXX/197/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolków na 2006 r. TEKST Załącznik 1

256

XLIX/256/06

28 września
2006 r.

zmiany uchwały nr XXXVI/185/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Bolków, na lata 2005 - 2008. TEKST

257

XLIX/257/06

28 września
2006 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006. TEKST

258

XLIX/258/06

28 września
2006 r.

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. TEKST

259

L/259/06

26 października
2006 r.

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2006. TEKST

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-11-25 07:05:32
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-11-25 07:11:09
Ostatnia zmiana:2008-11-25 07:11:15
Ilość wyświetleń:5864

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij