Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Wykaz zarządzeń Burmistrza z 2007 r.

Numer

Data

Opis

1/2007

08.01.2007

W sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.

2/2007

08.01.2007

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie.

3/2007

08.01.2007

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

4/2007

11.01.2007

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

5/2007

11.01.2007

W sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.

6/2007

15.01.2007

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

7/2007

15.01.2007

W sprawie określenia zasad podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

8/2007

16.01.2007

W sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków dla gminy Bolków.

9/2007

18.01.2007

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

10/2007

18.01.2007

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

11/2007

23.01.2007

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

12/2007

30.01.2007

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

13/2007

30.01.2007

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

14/2007

01.02.2007

W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz planu finansowego z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

15/2007

05.02.2007

W sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bolków.

16/2007

09.02.2007

W sprawie przeprowadzenia przetargu na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

17/2007

13.02.2007

W sprawie  ustalenia jednostkowej stawki czynszu za najem pomieszczenia użytkowego.

18/2007

19.02.2007

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

19/2007

20.02.2007

W sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

20/2007

23.02.2007

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania  wieczyste użytkowanie

21/2007

28.02.2007

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

22/2007

28.02.2007

W sprawie ponownych wyborów sołtysa wsi Płonina.

23/2007

05.03.2007

W sprawie opracowania planu finansowego dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

24/2007

05.03.20007

W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli Gminy Bolków ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego.

25/2007

06.03.2007

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2006 Burmistrza Bolkowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bolków.

26/2007

06.03.2007

W sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.

27/2007

09.03.2007

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

28/2007

14.03.2007

W sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

29/2007

14.03.2007

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

30/2007

15.03.2007

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007 .

31/2007

15.03.2007

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 r.

32/2007

15.03.2007

W sprawie udzielenia bonifikaty.

33/2007

15.03.2007

W sprawie udzielenia bonifikaty.

34/2007

19.03.2007

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

35/2007

21.03.2007

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Biblioteki Publicznej w Bolkowie za 2006 r.

36/2007

22.0.3.2007

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie.

37/2007

26.03.2007

W sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

38/2007

26.03.2007

W sprawie zatwierdzenia "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie" w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

39/2007

27.03.2007

W sprawie zasad pokrywania kosztów geodezyjnych, inwentaryzacji budynków i wyceny nieruchomości ponoszonych przy ich sprzedaży, oddawaniu w wieczyste użytkowanie lub nabywaniu.

40/2007

27.03.2007

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej

41/2007

30.03.2007

W sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

42/2007

02.04.2007

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

43/2007

05.04.2007

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

44/2007

06.04.2007

W sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków.

45/2007

10.04.2007

W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

46/2007

10.04.2007

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

47/2007

12.04.2007

W sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

48/2007

16.04.2007

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości i ustalenia czynszu dzierżawnego na użytkowania boiska sportowego w Bolkowie obr.2 przy ul. Wysokogórskiej.

49/2007

24.04.2007

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2007 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków dla gminy Bolków.

50/2007

24.04.2007

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

51/2007

26.04.2007

W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

52/2007

26.04.2007

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

53/2007

30.04.2007

W sprawie  wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

54/2007

30.04.2007

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

55/2007

08.05.2007

W sprawie  wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

56/2007

09.05.2007

W sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

57/2007

10.05.2007

W sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

58/2007

16.05.2007

W sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

59/2007

16.05.2007

W sprawie powołania Gminne Komisji Konkursowej "Najładniejsza zagroda Gminy Bolków w 2007 r.".

60/2007

18.05.2007

W sprawie  Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

61/2007

22.05.2007

W sprawie  wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

62/2007

22.05.2007

W sprawie  uchylenia Zarządzenia Nr 23/2007 Burmistrza Bolkowa z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie opracowania planu finansowego dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

63/2007

22.05.2007

W sprawie Zarządzenia Nr 19/2007 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

64/2007

22.05.2007

w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie zatrudnionych na stanowiskach obsługi

65/2007

22.05.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

66/2007

24.05.2007

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

67/2007

25.05.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej

68/2007

01.06.2007

w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2007

69/2007

05.06.2007

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  ustalenia czynszu dzierżawnego na użytkowanie boiska sportowego w Sadach Górnych

70/2007

05.06.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

71/2007

05.06.2007

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

72/2007

05.06.2007

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

73/2007

14.06.2007

w sprawie opracowania planu finansowego dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciele na rok 2007

74/2007

14.06.2007

w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej i regulaminu prac komisji w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 4 czerwca 2007 r. znak: PS.1110-15/07

75/2007

14.06.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

76/2007

14.06.2007

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

77/2007

14.06.2007

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

78/2007

19.06.2007

w sprawie ekwiwalentu Komendanta Gminnego OSP oraz ekwiwalentu mechanika-konserwatora pojazdu i sprzętu, konserwatora motopompy oraz członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym z gminy Bolków

79/2007

19.06.2007

w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Bolków.

80/2007

19.06.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

81/2007

25.06.2007

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

82/2007

25.06.2007

w sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

83/2007

25.06.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej

84/2007

26.06.2007

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2007 Burmistrza Bolkowa z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie

85/2007

27.06.2007

w sprawie oddania w najem budynku o charakterze użytkowym położonym w Sadach Górnych 90

86/2007

29.06.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007.

87/2007

03.07.2007

w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Bolkowie

88/2007

05.07.2007

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

89/2007

10.07.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gmina na rok 2007

90/2007

10.07.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej

91/2007

10.07.2007

w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

92/2007

10.07.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

93/2007

11.07.2007

w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej i trybu pracy komisji w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 2 lipca 2007 r. znak: PS110-16/07

94/2007

13.07.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

95/2007

30.07.2007

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za I półrocze 2007 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za I półrocze 2007

96/2007

30.07.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

97/2007

30..07.2007

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej czynszu za najem pomieszczenia

98/2007

01.08.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

99/2007

01.08.2007

w sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży

100/2007

08.08.2007

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Bolkowie

101/2007

13.08.2007

w sprawie ustalenia wysokości wadium i minimalnego postąpienia w ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy

102/2007

20.08.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

103/2007

24.08.2007

w sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży

104/2007

29.08.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

105/2007

03.09.2007

w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2007

106/2007

03.09.2007

w sprawie opracowania projektu planów finansowych budżetu Gminy Bolków na 2008 rok.

107/2007

04.09.2007

w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej i trybu prac komisji, w celu wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminno-Miejskim Zespole Obsługi Szkół w Bolkowie, określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 4 września 2007 r. znak: PS.1130-02-07

108/2007

04.09.2007

w sprawie przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

109/2007

11.09.2007

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bolkowie

110/2007

11.09.2007

w sprawie przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

111/2007

19.09.2007

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2006 r.

112/2007

19.09.2007

w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2007

113/2007

19.09.2007

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bolkowie

114/2007

20.09.2007

w sprawie określenia wymagań jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bolków

115/2007

21.09.2007

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie

116/2007

28.09.2007

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Bolków głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

118/2007

28.09.2007

w sprawie przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

119/2007

28.09.2007

w sprawie  wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2007

120/2007

01.10.207

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

121/2007

03.10.2007

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

122/2007

03.10.2007

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

123/2007

05.10.2007

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bolkowie oraz powołania komisji

124/2007

08.10.2007

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i ustalenia opłat czynszu dzierżawnego

125/2007

10.10.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

126/2007

11.10.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej

127/2007

11.10.2007

w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków dla gminy Bolków

128/2007

17.10.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

129/2007

17.10.2007

w sprawie ustalenia opłaty czynszu dzierżawnego

130/2007

26.10.2007

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bolkowie

131/2007

29.10.2007

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

132/2007

29.10.2007

w sprawie ustalenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bolkowie

133/2007

29.10.2007

w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 42/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 07 kwietnia 2005 r.

134/2007

31.10.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

135/2007

02.11.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

136/2007

05.11.2007

w sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

137/2007

05.11.2007

w sprawie utworzenia funduszu nagród

138/2007

06.11.2007

w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku

139/2007

06.11.2007

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bolkowie

140/2007

07.11.2007

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

141/2007

07.11.2007

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

142/2007

12.11.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

143/2007

14.11.2007

w sprawie projektu budżetu Gminy Bolków na rok 2008

144/2007

14.11.2007

w sprawie oddania w najem budynku o charakterze użytkowym położonym w Jastrowcu

145/2007

14.11.2007

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki czynszu

146/2007

23.11.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

147/2007

23.11.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

148/2007

28.11.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

149/2007

28.11.2007

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

150/2007

30.11.2007

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie oraz powołania komisji

151/2007

30.11.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

152/2007

04.12.2007

w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku

153/2007

04.12.2007

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bolków ograniczonym prawem rzeczowym przez ustawienie służebności gruntowej

154/2007

10.12.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

155/2007

10.12.2007

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej

156/2007

11.12.2007

w sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

157/2007

11.12.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

158/2007

11.12.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 113/2007 Burmistrza Bolkowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bolkowie

159/2007

17.12.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2007

160/2007

17.12.2007

w sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

161/2007

17.12.2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

162/2007

17.12.2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

163/2007

17.12.2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

164/2007

17.12.2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

165/2007

19.12.2007

w sprawie powołania komisji do wylosowania osób nagrodzonych upominkami noworocznymi w związku z propagowaniem porządku i czystości w noc sylwestrową w centrum miasta

166/2007

19.12.2007

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

167/2007

19.12.2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

168/2007

28.12.2007

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy  na rok 2007

169/2007

31.12.2007

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-09-25 10:12:45
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-09-25 10:14:52
Ostatnia zmiana:2008-09-25 10:23:44
Ilość wyświetleń:1990

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij