Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Wykaz zarządzeń Burmistrza z 2006 r.

Numer

Data

Opis

1/2006

02.01.2006

W sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania: 1. Wykonywanie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Bolków w 2006 roku, 2. Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Bolków w 2006 roku.

2/2006

02.01.2006

W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Bolkowie.

3/2006

02.01.2006

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

4/2006

11.01.2006

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

5/2006

11.01.2006

W sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bolków.

6/2006

12.01.2006

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków na I półrocze 2006 r.

7/2006

12.01.2006

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

8/2006

12.01.2006

W sprawie określenia stawek czynszu dzierżawczego za korzystanie z terenów stanowiących własność Gminy Bolków.

9/2006

19.01.2006

W sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2006 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/2005 Burmistrza Bolkowa  z dnia 8 grudnia 2005 r.

10/2006

19.01.2006

W sprawie opracowania budżetu Gminy na 2006 r., w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz planu finansowego zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie. 

11/2006

24.01.2006

W sprawie ustalenia imiennego składu Rady Sportu Gminy Bolków.

12/2006

24.01.2006

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

13/2006

31.01.2006

W sprawie zasad rozliczania zużycia paliw płynnych oraz norm zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane przez Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Bolków.

14/2006

31.01.2006

W sprawie ekwiwalentu Komendanta Gminnego OSP oraz ekwiwalentu mechanika-konserwatora pojazdu i sprzętu, konserwatora motopompy oraz członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym z gminy Bolków.

15/2006

06.02.2006

W sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczorowie.

16/2006

06.02.2006

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

17/2006

09.02.2006

W sprawie oddania w najem pomieszczenia w budynku o charakterze użytkowym położonym we wsi Płonina.

18/2006

13.02.2006

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

19/2006

16.02.2006

W sprawie udzielenia bonifikaty.

20/2006

16.02.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie.

21/2006

22.02.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

22/2006

27.02.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 800.000,00 , dotyczącego zapłaty zobowiązań związanych z budową sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie.

23/2006

27.02.2006

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

24/2006

01.03.2006

W sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczorowie.

25/2006

03.03.2006

W sprawie opracowania planu finansowego dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006.

26/2006

03.03.2006

W sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

27/2006

07.03.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

28/2006

09.03.2006

W sprawie udzielenia bonifikaty.

29/2006

17.03.2006

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

30/2006

17.03.2006

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2005 rok, planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2005 rok.

31/2006

27.03.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

32/2006

29.03.2006

W sprawie odroczenia terminu realizacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

33/2006

29.03.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

34/2006

29.03.2006

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

35/2006

29.03.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

36/2006

29.03.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

37/2006

04.04.2006

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

38/2006

05.04.2006

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminno Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji, biblioteki Publicznej w Bolkowie za 2005 r.

39/2006

05.04.2006

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2005 r.

 40/2006

06.04.2006

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

41/2006

06.04.2006

W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

42/2006

11.04.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

43/2006

21.04.2006

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

44/2006

26.04.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

45/2006

26.04.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

46/2006

28.04.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

47/2006

28.04.2006

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

48/2006

28.04.2006

W sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z terenów stanowiących własność gminy.

49/2006

10.05.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

50/2006

10.05.2006

W sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

51/2006

17.05.2006

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolkowie.

52/2006

17.05.2006

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Bolkowie.

53/2006

17.05.2006

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

54/2006

18.05.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

55/2006

18.05.2006

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2004 Burmistrza Bolkowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

56/2006

22.05.2006

W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej „Najładniejsza zagroda”.

57/2006

25.05.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

58/2006

25.05.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

59/2006

25.05.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

60/2006

13.06.2006

W sprawie wprowadzenia do wykazu akt nowego hasła klasyfikacyjnego.

61/2006

21.06.2006

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

62/2006

21.06.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

63/2006

21.06.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

64/2006

21.06.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

65/2006

21.06.2006

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie.

66/2006

21.06.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

67/2006

21.06.2006

W sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Bolkowa.

68/2006

29.06.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2006 r.

69/2006

30.06.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2006 r.

70/2006

30.06.2006

W sprawie zasad rozliczania rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

71/2006

07.07.2006

W sprawie oddania w najem części budynku gospodarczego, położonego w Sadach Górnych 101.

72/2006

13.07.2006

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

73/2006

13.07.2006

W sprawie  ustalenia jednostkowej stawki czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego.

74/2006

13.07.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

75/2006

24.07.2006

W sprawie przejęcia nieruchomości.

76/2006

25.07.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

77/2006

28.07.2006

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za I półrocze 2006 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za I półrocze 2006 roku.

78/2006

28.07.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

79/2006

28.07.2006

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

80/2006

18.08.2006

W sprawie przejęcia nieruchomości.

81/2006

22.08.2006

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie.

82/2006

22.08.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

83/2006

22.08.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

84/2006

24.08.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

85/2006

24.08.2006

W sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 20/2006 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 lutego 2006 r.

89/2006

19.09.2006

W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bolków

90/2006

19.09.2006

W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bolków

91/2006

26.09.2006

W sprawie powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych (środków trwałych w użytkowaniu) Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

92/2006

28.09.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

93/2006

28.09.2006

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

94/2006

29.09.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

95/2006

03.10.2006

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

96/2006

03.10.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

97/2006

09.10.2006

W sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

98/2006

16.10.2006

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

99/2006

20.10.2006

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

100/2006

20.10.2006

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

101/2006

23.10.2006

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

102/2006

23.10.2006

W sprawie zamiany nieruchomości.

103/2006

23.10.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

104/2006

24.10.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

105/2006

30.10.2006

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

106/2006

30.10.2006

W sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.

107/2006

30.10.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

108/2006

31.10.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

109/2006

31.10.2006

W sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

110/2006

31.10.2006

W sprawie utworzenia funduszu nagród.

111/2006

07.11.2006

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

112/2006

08.11.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

113/2006

10.11.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

114/2006

14.11.2006

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

115/2006

15.11.2006

W sprawie projektu budżetu Gminy Bolków na 2007 rok.

116/2006

15.11.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

117/2006

23.11.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

118/2006

23.11.2006

W sprawie określenia trybu przeprowadzenia likwidacji Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie.

119/2006

24.11.2006

W sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Bolków na kadencję 2006-2010.

120/2006

24.11.2006

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości i ustalenia kwoty rocznego czynszu dzierżawnego.

121/2006

28.11.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

122/2006

01.12.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

123/2006

06.12.2006

W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Bolkowa.

124/2006

06.12.2006

W sprawie uchylenia Zarządzenia nr 118/2006 Burmistrza Bolkowa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzenia likwidacji Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie.

125/2006

06.12.2006

W sprawie ustalenie wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2006 roku.

126/2006

08.12.2006

W sprawie oddania w najem pomieszczenia w budynku o charakterze użytkowym położonym w Bolkowie  ul. Kopernika 1.

127/2006

08.12.2006

W sprawie  ustalenia jednostkowej stawki czynszu za najem pomieszczenia użytkowego.

128/2006

11.12.2006

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Bolkowie.

129/2006

11.12.2006

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

130/2006

18.12.2006

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

131/2006

18.12.2006

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

132/2006

19.12.2006

W sprawie oddania w najem pomieszczenia w budynku o charakterze użytkowym położonym w Bolkowie ul. Kopernika 1.

133/2006

28.12.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

134/2006

29.12.2006

W sprawie umożenia zaległych należności w kwocie 1.482,86 tytułem wywozu nieczystości płynnych i wody.

135/2006

29.12.2006

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

136/2006

29.12.2006

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2006.

137/2006

29.12.2006

W sprawie zmiany uchwały nr 258/02 Zarządu Miejskiego w Bolkowie z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia bazowych stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych.

 

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-09-25 10:11:58
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-09-25 10:14:52
Ostatnia zmiana:2008-09-25 10:27:37
Ilość wyświetleń:2177

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij