Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Wykaz zarządzeń Burmistrza z 2005 r.

Numer

Data

Opis

1/2005

05.01.2005

W sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

2/2005

14.01.2005

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

3/2005

14.01.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

4/2005

14.01.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

5/2005

19.01.2005

W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2005.

6/2005

31.01.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

7/2005

31.01.2005

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków na I półrocze 2005 r.

8/2005

07.02.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

9/2005

07.02.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

10/2005

07.02.2005

W sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 3/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 14 stycznia 2005 r.

11/2004

14.02.2005

W sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

12/2005

17.02.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

13/2005

23.02.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

14/2005

24.02.2005

W sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2005 roku.

15/2005

25.02.2005

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

16/2005

25.02.2005

W sprawie dokonania oceny racjonalności wprowadzenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

17/2005

25.02.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

18/2005

01.03.2005

W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

19/2005

01.03.2005

W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

20/2005

01.03.2005

W sprawie udzielenia bonifikaty.

21/2005

01.03.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

22/2005

08.03.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

23/2005

08.03.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

24/2005

11.03.2005

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

25/2005

14.03.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

26/2005

14.03.2005

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 141/2004 oraz Nr 142/2004 Burmistrza Bolkowa z dnia 2 grudnia 2004 r.

27/2005

15.03.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

28/2005

17.03.2005

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2004 r.

29/2005

18.03.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

30/2005

18.03.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

31/2005

18.03.2005

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

32/2005

22.03.2005

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminno Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Biblioteki Publicznej w Bolkowie za 2004 r.

33/2005

22.03.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowania wieczyste.

34/2005

22.03.2005

W sprawie utworzenia funduszu nagród.

35/2005

24.03.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

36/2005

24.03.2005

W sprawie przejęcia nieruchomości.

37/2005

25.03.2005

W sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bolków ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej.

38/2005

25.03.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

39/2005

04.04.2005

W sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

40/2005

07.04.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

41/2005

7.04.2005

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r.

42/2005

7.04.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

43/2005

7.04.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

44/2005

7.04.2005

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

45/2005

7.04.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.

46/2005

11.04.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

47/2005

13.04.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

48/2005

13.04.2005

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

49/2005

15.04.2005

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2004 rok.

50/2005

18.04.2005

W sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2005 roku ogłoszonego w dniu 11 marca 2005 r.

51/2005

25.04.2005

W sprawie przejęcia nieruchomości.

52/2005

26.04.2005

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

53/2005

26.04.2005

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

54/2005

04.05.2005

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 roku.

55/2005

06.05.2005

W sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok.

56/2005

09.05.2005

W sprawie opracowania planu finansowego dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005.

57/2005

13.05.2005

W sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2005 roku ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2005 r.

58/2005

16.05.2005

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

59/2005

16.05.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

60/2005

16.05.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

61/2005

16.05.2005

W sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

62/2005

27.05.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

63/2005

30.05.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

64/2005

31.05.2005

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

65/2005

31.05.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

66/2005

01.06.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

67/2005

08.06.2005

W sprawie czasookresów i zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

68/2005

10.06.2005

W sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2005 roku ogłoszonego w dniu 4 maja 2004 r.

69/2005

10.06.2005

W sprawie przejęcia nieruchomości.

70/2005

15.06.2005

W sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

71/2005

15.06.2005

W sprawie zamiany nieruchomości.

72/2005

20.06.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

73/2005

20.06.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

74/2005

27.06.2005

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

75/2005

30.06.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

76/2005

30.06.2005

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

77/2005

30.06.2005

W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej „NAJŁADNIEJSZA ZAGRODA”.

78/2005

01.07.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

79/2005

01.07.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

80/2005

01.07.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

81/2005

01.07.2005

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

82/2005

01.07.2005

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

83/2005

01.07.2005

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

84/2005

01.07.2005

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków na II półrocze 2005 r.

85/2005

01.07.2005

W sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.

86/2005

04.07.2005

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

87/2005

12.07.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

88/2005

18.07.2005

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 roku.

89/2005

18.07.2005

W sprawie wprowadzenia do wykazu akt nowego hasła klasyfikacyjnego.

90/2005

18.07.2005

W sprawie ustalenia kwoty zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży domu mieszkalnego.

91/2005

27.07.2005

W sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2005 BURMISTRZA BOLKOWA z dnia 08 czerwca 2005r. w sprawie czasookresów szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

92/2005

29.07.2005

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za I półrocze 2005r.

93/2005

16.08.2005

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2004 Burmistrza Bolkowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza oraz  z domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bolkowie.

94/2005

16.08.2005

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczorowie.

95/2005

16.08.2005

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

96/2005

16.08.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

97/2005

22.08.2005

W sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

98/2005

22.08.2005

W sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2005 roku ogłoszonego w dniu 18 lipca 2005 r.

99/2005

24.08.2005

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

100/2005

24.08.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

101/2005

31.08.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

102/2005

02.09.2005

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Bolków głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

103/2005

02.09.2005

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

104/2005

02.09.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

105/2005

06.09.2005

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej.

106/2005

06.09.2005

W sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bolków ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej.

107/2005

08.09.2005

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

108/2005

08.09.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

109/2005

15.09.2005

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Bolków głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

110/2005

16.09.2005

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

111/2005

20.09.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

112/2005

22.09.2005

W sprawie opracowania projektu planów finansowych i materiałów planistycznych na rok 2006.

113/2005

23.092005

W sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

114/2005

30.09.2005

W sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

115/2005

30.09.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

116/2005

30.09.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie.

117/2005

04.10.2005

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

118/2005

04.10.2005

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

119/2005

05.10.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.

120/2005

13.10.2005

W sprawie ustalenia kwoty zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

121/2005

18.10.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

122/2005

19.10.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

123/2005

20.10.2005

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

124/2005

21.10.2005

W sprawie uchylenia Zarządzenia nr 120/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 13 października 2005 r.

125/2005

31.10.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

126/2005

31.10.2005

W sprawie przejęcia nieruchomości.

127/2005

31.10.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

128/2005

15.11.2005

W sprawie projektu budżetu Gminy Bolków na 2006 rok.

129/2005

15.11.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

130/2005

18.11.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

131/2005

22.11.2005

W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli Gminy Bolków dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego.

132/2005

22.11.2005

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

133/2005

22.11.2005

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

134/2005

25.11.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

135/2005

25.11.2005

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24 Burmistrza Bolkowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Bolkowie

136/2005

25.11.2005

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miejskiego w środki higieny osobistej oraz ręczniki.

137/2005

30.11.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

138/2005

08.12.2005

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

139/2005

08.12.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

140/2005

19.12.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

141/2005

19.12.2005

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

142/2005

30.12.2005

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

143/2005

30.12.2005

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

144/2005

30.12.2005

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2005.

145/2005

30.12.2005

W sprawie powołania Rady Sportu Gminy Bolków, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

146/2005

30.12.2005

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2005 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie

 

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-09-25 10:10:49
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-09-25 10:12:48
Ostatnia zmiana:2008-09-25 10:26:35
Ilość wyświetleń:1812

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij