Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Wykaz zarządzeń Burmistrza z 2004 r.

Numer

Data

Opis

1/2004

06.01.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

2/2004

06.01.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

3/2004

06.01.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

4/2004

06.01.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

5/2004

06.01.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

6/2004

09.01.2004

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

7/2004

20.01.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

8/2004

20.01.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddanie w wieczyste użytkowanie.

9/2004

23.01.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

10/2004

29.02.2004

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

11/2004

29.01.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania
w użytkowanie wieczyste.

12/2004

09.02.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej.

13/2004

10.02.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.

14/2004

13.02.2004

W sprawie odroczenia terminu regulacji wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

15/2004

16.02.2004

W sprawie wprowadzenia do wykazu akt nowego hasła klasyfikacyjnego.

16/2004

16.02.2004

W sprawie udzielenia bonifikaty.

17/2004

20.02.2004

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie.

18/2004

20.02.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania
w użytkowanie wieczyste.

19/2004

23.02.2004

W sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 2/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 21 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

20/2004

23.02.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

21/2004

25.02.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

22/2004

25.02.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

23/2004

01.03.2004

W sprawie ustalenia pogotowia kasowego na znaki skarbowe na rok 2004.

24/2004

03.03.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

25/2004

04.03.2004

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

26/2004

04.03.2004

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

27/2004

03.03.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania   w użytkowanie wieczyste.

28/2004

04.03.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

29/2004

04.03.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

30/2004

16.03.2004

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2003 rok.

31/2004

17.03.2004

w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

32/2004

23.03.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

33/2004

31.03.2004

W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004r., w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz planu finansowego zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

34/2004

31.03.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do Budżetu Gminy na rok 2004.

35/2004

31.03.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania   w użytkowanie wieczyste.

36/2004

02.04.2004

W sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

37/2004

02.04.2004

W sprawie przejęcia nieruchomości.

38/2004

23.04.2004

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej „Najładniejsza zagroda”.

39/2004

23.04.2004

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

40/2004

26.04.2004

W sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie.

41/2004

26.04.2004

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

42/2004

26.04.2004

W sprawie wprowadzenia do wykazu akt nowego hasła klasyfikacyjnego.

43/2004

26.04.2004

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków na I półrocze 2004 r.

44/2004

26.04.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

45/2004

26.04.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

46/2004

28.04.2004

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2003 rok.

47/2004

28.04.2004

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków za 2003 rok.

48/2004

28.04.2004

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie za 2003 rok.

49/2004

29.04.2004

W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza oraz z domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bolkowie.

50/2004

30.04.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2004r.

51/2004

30.04.2004

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2004 Burmistrza Bolkowa        z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Bolkowie

52/2004

05.05.2004

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

53/2004

05.05.2004

W sprawie przejęcia nieruchomości.

54/2004

05.05.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania  w wieczyste użytkowanie.

55/2004

05.05.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

56/2004

18.05.2004

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze gminy Bolków głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

57/2004

25.05.2004

W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

58/2004

25.05.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

59/2004

26.05.2004

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Bolkowie

60/2004

26.05.2004

W sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Bolkowie

61/2004

26.05.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

62/2004

31.05.2004

W sprawie wprowadzenia zmian  do budżetu Gminy na rok 2004.

63/2004

04.06.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności  pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

64/2004

04.06.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji, oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert prowadzącego w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

65/2004

07.06.2004

W sprawie odroczenia terminu zapłaty wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

66/2004

08.06.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

67/2004

08.06.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

68/2004

18.06.2004

W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na obszarze gminy Bolków głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 11 lipca 2004r.

69/2004

21.06.2004

W sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych.

70/2004

24.06.2004

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

71/2004

24.06.2004

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

72/2004

29.06.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

73/2004

30.06.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2004.

74/2004

30.06.2004

W sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kaczorowie.

75/2004

08.07.2004

W sprawie odroczenia terminu zapłaty wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

76/2004

14.07.2004

W sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bolkowie

77/2004

14.07.2004

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków na II półrocze 2004 r.

78/2004

14.07.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

79/2004

14.07.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

80/2004

14.07.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

81/2004

14.07.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

82/2004

14.07.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

83/2004

14.07.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

84/2004

14.07.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 35/2004 Burmistrza Bolkowa z dnia 31 marca 2004 r.

85/2004

14.07.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

86/2004

14.07.2004

W sprawie zmiany nieruchomości.

87/2004

14.07.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.

88/2004

29.07.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2004.

89/2004

30.07.2004

W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie.

90/2004

05.08.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuję się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

91/2004

05.08.2004

W sprawie oddania w najem budynku gospodarczego, położonego we wsi Wierzchosławice 5.

92/2004

05.08.2004

W sprawie przejęcia nieruchomości.

93/2004

05.08.2004

W sprawie oddania w najem budynku gospodarczego, położonego we wsi Sady Górne 101.

94/2004

09.08.2004

W sprawie oddania w najem części budynku gospodarczego, położonego w Bolkowie, ul. Kopernika 1.

95/2004

16.08.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do rzeczowego wykazu akt.

96/2004

17.08.2004

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za I półrocze 2004r.

97/2004

23.08.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

98/2004

23.08.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

99/2004

23.08.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

100/2004

23.08.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

101/2004

23.08.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

102/2004

23.08.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

103/2004

23.08.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

104/2004

25.08.2004

W sprawie przejęcia nieruchomości.

105/2004

27.08.2004

W sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 139/2003 Burmistrza Bolkowa z dnia 28 listopada 2003 r.

106/2004

31.08.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2004.

107/2004

10.09.2004

W sprawie opracowania projektu planów finansowych i materiałów planistycznych na rok 2005.

108/2004

22.09.2004

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie.

109/2004

23.09.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

110/2004

23.09.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

111/2004

23.09.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

112/2004

23.09.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

113/2004

27.09.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

114/2004

27.09.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

115/2004

30.09.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2004.

116/2004

13.10.2004

W sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Bolków.

117/2004

13.10.2004

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży.

118/2004

13.10.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania  w użytkowanie wieczyste.

119/2004

15.10.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2004.

120/2004

15.10.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

121/2004

20.10.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

122/2004

20.10.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

123/2004

28.10.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

124/2004

2.11.2004

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

125/2004

2.11.2004

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

126/2004

2.11.2004

W sprawie przejęcia nieruchomości.

127/2004

8.11.2004

W sprawie oddania w najem pomieszczenia w budynku gospodarczym w Bolkowie ul. Kopernika 1.

128/2004

15.11.2004

W sprawie projektu budżetu Gminy Bolków na 2005 rok.

129/2004

15.11.2004

W sprawie przejęcia nieruchomości.

130/2004

15.11.2004

W sprawie zamiany nieruchomości.

131/2004

16.11.2004

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

132/2004

16.11.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

133/2004

17.11.2004

W sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wyposażenie klasy zerowej i świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Lipie”

134/2004

22.11.2004

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

135/2004

22.11.2004

W sprawie przejęcia nieruchomości.

136/2004

23.11.2004

W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli Gminy Bolków dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego.

137/2004

23.11.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

138/2004

23.11.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

139/2004

30.11.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2004.

140/2004

01.12.2004

W sprawie odroczenia terminu regulacji i umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

141/2004

02.12.2004

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

142/2004

02.12.2004

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

143/2004

02.12.2004

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

144/2004

02.12.2004

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

145/2004

02.12.2004

W sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej i przeprowadzenia rokowań.

146/2004

02.12.2004

W sprawie powołania składu komisji przetargowej.

147/2004

02.12.2004

W sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolków.

148/2004

29.12.2004

W sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa.

149/2004

29.12.2004

W sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

150/2004

31.12.2004

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2004.

 

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-09-25 10:08:46
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-09-25 10:14:52
Ostatnia zmiana:2008-09-25 10:25:26
Ilość wyświetleń:1937

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij