Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Wykaz zarządzeń Burmistrza z 2003 r.

 

Numer

Data

Opis

1/2003

02.01.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania – 1. Wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bolków w latach 2003-2005, 2. wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Bolków w latach 2003-2005.

2/2003

06.01.2003

W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 345/02 Zarządu Miejskiego w Bolkowie z dnia 26 września 2002 roku

3/2003

06.01.2003

W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 327/02 Zarządu Miejskiego w Bolkowie z dnia 1 sierpnia 2002 roku .

4/2003

14.01.2003

W sprawie odroczenia terminu realizacji  wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacji podatkowej .

5/2003

15.01.2003

W sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy na 2003 r.,    w układzie działów, rozdziałów i  paragrafów oraz planu finansowego zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie .

6/2003

16.01.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

7/2003

16.01.2003

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania w 2003 r. przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bolków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
i rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

8/2003

17.01.2003

 W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacji podatkowej .

9/2003

22.01.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 2/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 21.01.2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
w Bolkowie .

10/2003

24.01.2003

W sprawie określenia terminów podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe .

11/2003

24.01.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży .

12/2003

24.01.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego ” na zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Gminę Bolków, tj. parków, skwerów, ogródków jordanowskich, kwietników, gazonów na terenie miasta ”.

13/2003

02.02.2003

W sprawie odroczenia terminu regulacji wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacji podatkowej .

14/2003

05.02.2003

W sprawie umorzenie terminu wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

15/2003

05.02.2003

W sprawie oddania w najem budynku gospodarczego – stodoły usytuowanej w Bolkowie , ul. Kopernika 1 .

16/2003

05.02.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości .

17/2003

12.02.2003

W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Bolkowie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady miejskiej w Bolkowie w Okręgu nr 1 zarządzonych na dzień 9.03.2003 r.

18/2003

12.02.3003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości .

19/2003

19.02.2003

W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Kaczorowie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady miejskiej w Bolkowie
w Okręgu nr 6 zarządzonych na dzień 16.03.2003 r.

20/2003

20.02.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży .

21/2003

21.02.2003

W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej .

22/2003

21.02.2003

W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej .

23/2003

24.02.2003

W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej .

24/2003

28.02.2003

W sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

25/2003

28.02.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacji podatkowej .

26/2003

06.03.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

27/2003

06.03.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

28/2003

12.03.2003

W sprawie przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok.

29/2003

12.03.2003

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku gospodarczego położonego w Mysłowie na działce nr 329/4 .

30/2003

18.03.2003

W sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków .

31/2003

17.03.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

32/2003

17.03.2003

W sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2002 Burmistrza Bolkowa
z dnia 31.12.2002 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie .

33/2003

25.03.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

34/2003

26.03.2003

W sprawie zmiany uchwały nr 356/02 zarządu Miejskiego
w Bolkowie z dnia 9.10.2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolków .

35/2003

26.03.2003

W sprawie przejęcia nieruchomości .

36/2003

26.03.2003

W Sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

37/2003

31.03.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

38/2003

31.03.2003

W sprawie przejęcia nieruchomości .

41/2003

01.04.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

42/03

01.04.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości .

43/03

09.04.2003

W sprawie zmiany uchwały nr 216/01 Zarządu Miejskiego
w Bolkowie z dnia 18 września 2001 r. w sprawie powołania Gminno-Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie .

44/03

14.04.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

45/03

15.04.2003

W sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

46/03

15.04.2003

W sprawie odroczenie terminu płatności wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

47/2003

15.04.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

48/2003

16.04.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

49/2003

16.04.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

50/2003

23.04.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

51/2003

23.04.2003

W sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków .

52/2003

30.04.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

53/2003

09.05.2003

W sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie .

54/03

09.05.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

55/03

09.05.2003

W sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

56/2003

12.05.2003

W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora przedszkola Samorządowego nr 2 w Bolkowie .

57/2003

14.05.2003

W sprawie zasad organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza .

58/03

20.05.2003

W sprawie odroczenia terminu zapłaty wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

59/2003

22.05.2003

W sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia na obszarze gminy Bolków głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonym na 7 i 8 czerwca 2003 r.

60/2003

28.05.2003

W sprawie przejęcia nieruchomości .

61/03

30.05.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

62/03

03.06.2003

W sprawie odroczenia terminu regulacji wierzytelności  jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

63/03

03.06.2003

W sprawie odroczenia terminu regulacji wierzytelności  jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

64/03

03.06.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości .

65/03

06.06.2003

W sprawie utworzenia funduszu nagród .

66/2003

09.06.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości .

67/2003

09.06.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości .

68/2003

11.06.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży .

69/2003

11.06.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

70/2003

16.06.2003

W sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Sadach Górnych .

71/2003

23.06.2003

W sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Radzimowice .

72/2003

23.06.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

73/2003

23.06.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

74/2003

23.06.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży .

75/2003

25.06.2003

W sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

76/2003

27.06.2003

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .

77/2003

01.07.2003

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .

78/03

30.06.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

79/03

01.07.2003

W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Bolków na II półrocze 2003r.

80/2003

02.07.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

81/2003

02.07.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

82/2003

04.07.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

83/2003

10.07.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

84/03

10.07.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

85/2003

16.07.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

86/2003

16.07.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

87/2003

16.07.2003

W sprawie zmiany uchwały nr 258/02 Zarządu Miejskiego
w Bolkowie z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia bazowych stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych .

88/2003

25.07.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

89/2003

29.07.2003

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za I półrocze 2003 roku .

90/2003

29.07.2003

W sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej .

91/2003

29.07.2003

W sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2003 Burmistrza Bolkowa
z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie .

92/2003

31.07.2003

W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie .

93/2003

31.07.2003

W sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie .

94/2003

31.07.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

95/2003

04.08.2003

W sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bolków ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności gruntowej .

96/2003

04.08.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

97/2003

06.08.2003

W sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności Gminy Bolków z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

98/2003

19.08.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Bolków w sezonach : 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006”.

99/2003

19.08.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

100/2003

19.08.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

101/2003

19.08.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

102/2003

19.08.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

103/2003

29.08.2003

W sprawie prowadzenie zmian do budżetu Gminy na rok 2003 .

104/2003

29.08.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej .

105/2003

04.09.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. 

106/2003

11.09.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

107/2003

15.09.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003.

108/2003

16.09.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

109/2003

22.09.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003.

110/2003

22.09.2003

W sprawie opracowanie projektu planów finansowych i materiałów planistycznych na rok 2004.

111/2003

22.09.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

112/2003

30.09.2003

W sprawie zwolnienia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Bolkowie z opłaty czynszu za najem pomieszczeń użytkowych.

113/2003

30.09.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003.

114/2003

30.09.2003

W sprawie przejęcia nieruchomości.

115/2003

03.10.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości oraz wysokości bonifikaty.

116/2003

09.10.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003.

117/2003

09.10.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

118/2003

09.10.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

119/2003

09.10.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

120/2003

09.10.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

121/2003

15.10.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

122/2003

17.10.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

123/2003

17.10.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

124/2003

17.10.2003

W sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli, w tym kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Bolków.

125/2003

22.10.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

126/2003

24.10.2003

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2002 rok .

127/2003

31.10.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

128/2003

31.10.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003.

129/2003

31.10.2003

W sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży

130/2003

05.11.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003.

131/2003

05.11.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej do ceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego na zadania.

132/2003

14.11.2003

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania w Bolkowie

133/2003

14.11.2003

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

134/2003

14.11.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

135/2003

14.11.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

136/2003

14.11.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

137/2003

21.11.2003

W sprawie przejęcia nieruchomości.

138/2003

28.11.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003.

139/2003

28.11.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

140/2003

28.11.2003

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej.

141/2003

28.11.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

142/2003

28.11.2003

W sprawie  zasad pokrywania kosztów geodezyjnych, inwentaryzacji budynków i wyceny nieruchomości ponoszonych przy ich sprzedaży, oddawaniu w użytkowanie wieczyste lub nabywaniu.

143/2003

01.12.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

144/2003

12.12.2003

W sprawie projektu budżetu Gminy Bolków na 2004 rok.

145/2003

12.12.2003

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

146/2003

15.12.2003

W sprawie umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.

147/2003

15.12.2003

W sprawie przejęcia nieruchomości.

148/2003

29.12.2003

W sprawie powołania komisji do wyłonienia osób nagrodzonych upominkami noworocznymi.

149/2003

31.12.2003

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2003.

150/2003

31.12.2003

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2002 Burmistrza Bolkowa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Bolkowie.

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-09-25 10:05:34
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-09-25 10:14:52
Ostatnia zmiana:2008-09-25 10:24:08
Ilość wyświetleń:1882

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij