Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej i w lokalach gastronomicznych.

Symbol:
EG 7340

Wydział:
Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
- Art.111, 18 ust.1,2,3,3a,9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U. z 2016 r., poz.487 z późn.zm.)
- Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 935 z późn. zm)
- Uchwała nr XLV/291/18 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 22czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej iczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków.


Opłaty:
- Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie
- Zgodnie z art.111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz.487 z późn. zm.) opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa).
3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Art.111 ust.3 - opłata o której mowa w ust. 2 dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Art.111 ust.5 - przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1. 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2. 37.500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z Wyjątkiem piwa)- wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3. 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu- wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Art.111 ust. 8 - w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o której mowa w ust.1-5 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Art.111 ust.9 - wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub wnieść na rachunek Gminy Bolków w Banku Spółdzielczym Jawor o/ Bolków na nr 14 8647 1059 0400 0518 2004 0004 z zaznaczeniem tytułu wpłaty.
Termin załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa , następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Odbiór zezwolenia osobisty bądź przez pełnomocnika po wcześniejszym dokonaniu stosownej opłaty.


Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa , następuje w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej mgr Edyta Szpyrka
Pokój nr 10 , Tel.74-13-215 wew.28


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji , za pośrednictwem organu , który wydał tę decyzję. Wniesienie odwołania – nie podlega opłacie.

Uwagi:
- Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozpatrywania Problemów Alkoholowych, (art.18 ust.3A ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…) )
- Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1. posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza
2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych i terminach
3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4. w terminach do dnia 31 stycznia,3 1 maja, 30 września każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem , okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę.
5. posiadanie tytułu prawnego do korzystanie z lokalu stanowiącego punk sprzedaży.
6.wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany
8. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa
- Zezwolenie cofa się zgodnie z art.18 ust.10 w przypadku:
1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w
art.14 ust.3 i 4,
2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów do ochrony porządku publicznego
4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
5.przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o których mowa w art. 11.1 ust 4
6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialna za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
7. orzeczenie wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
- Przedsiębiorca , któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu ( art.18 ust.11)


Dokumenty
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (wymagany)

  • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli jest to budynek wielorodzinny (wymagany)

  • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - w przypadku ustanowienia pełnomocnika ( art. 4 ustawy o opłacie skarbowej Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)


Załączniki

WNiosek od wydanie zezwolenia (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Edyta Szpyrka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-11-03 08:52:55
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-11-03 09:17:07
Ostatnia zmiana:2018-12-12 11:03:18
Ilość wyświetleń:1626

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij